• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Metodika pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky

  Krizový COVID zákon umožňuje konat státní zkoušky distančně, přičemž tyto nemusí být veřejné, pokud bude jejich průběh nahráván. Distanční zkoušky je možné konat v případě, že je osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole omezena. S ohledem na kapacitu a možnosti vybraných nástrojů je při plánování závěrečných zkoušek nutné zvážit využití možnosti prezenčního zkoušení.


  Při distančním konání státní závěrečné zkoušky či její části, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (dále jen „státní zkouška“)1 jsou na základě výše uvedeného zákona a následného mimořádného opatření MZ dány tři možnosti: 2


  1) státní zkouška proběhne se zachováním zásady veřejnosti (bez nahrávaní);

  2) průběh státní zkoušky bude nahráván (bez účasti veřejnosti);

  3) kombinovaně, tj. část účastníků zkoušky je přítomná prezenčně (max. 10 osob) a část distančně.


  Doporučujeme sledovat aktuální účinná opatření v souvislosti s možným maximálním počtem přítomných osob. Aktuálně (14. 10. 2020) je možné konat státní zkoušky také prezenčním způsobem, za přítomnosti maximálně 10 osob. Je však nutné, aby fakulta, která se rozhodne konat státní závěrečné zkoušky prezenčním způsobem, umožnila do budovy přístup veřejnosti, nikoliv jen z řad studentů. Pokud fakulta umožní přístup do budovy pouze zkoušeným osobám, není úplně zachována veřejnost státní zkoušky a je vhodné zpřístupnit veřejnosti odkaz na virtuální místnost, kde se státní zkouška odehrává. Při konání státních závěrečných zkoušek je třeba dodržovat dostatečný odstup mezi zkušební komisí, zkoušeným a přihlížejícími z řad veřejnosti. Další aktuální informace o konání státních závěrečných zkoušek naleznete Další aktuální informace o konání státních závěrečných zkoušek naleznete zde.


  V rámci distančního zkoušení státních zkoušek byly vybrány nástroje, které jsou Univerzitou Karlovou (dále jen „UK”) podporovány:


  1) Microsoft Teams;

  2) Adobe Connect.


  S ohledem na právní, bezpečnostní a technické požadavky (typicky na výstupní video a zabezpečení) UK v tuto chvíli neumožňuje při distanční státní zkoušce, která má být nahrávána, využít jiný násroj. Srovnání nástrojů (výhod a nevýhod) spolu s možností školení pro práci v těchto nástrojích je k dispozici na stránkách Centra pro celoživotní vzdělávání. Návody k nástrojům a technickou pomoc najdete na stránkách Centra pro podporu e-learningu. V případě využití jiného nástroje, který UK nepodporuje, je nutné zabezpečit všechny podstatné podmínky státní zkoušky konané distančně, tj. např. validní výstup videa v případě nahrávání a informační povinnost, která je studentovým právem. Informační povinnost znamená sdělit studentovi na začátku státní zkoušky nebo jinou prokazatelnou formou, např. spolu se zaslaným odkazem na státní zkoušku, že v rámci použitého nástroje může docházet ke sdílení údajů třetí straně a mimo prostor Evropské unie.  Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu .

  1 Čl. 8 odst. 1 písm. e) a f), čl. 9 a čl. 11 Studijního a zkušebního řádu UK.

  2 V případě potřeby bude opraveno po schválení zákona a jeho výkladu.


  Poslední změna: 9. listopad 2020 17:45 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: