• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Metodika pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky

  Krizový COVID zákon umožňuje konat státní zkoušky distančně, přičemž tyto nemusí být veřejné, pokud bude jejich průběh nahráván. Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (dále „MZ“) ze dne 15. 4. 2020 a dalšího usnesení vlády ze dne 30. 4. 2020 je umožněna přítomnost osob na VŠ do maximálního počtu 15 osob. Tato změna se týká např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných zkoušek.1 S ohledem na kapacitu a možnosti vybraných nástrojů je při plánování závěrečných zkoušek nutné zvážit využití možnosti prezenčního zkoušení.


  Při distančním konání státní závěrečné zkoušky či její části, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (dále jen „státní zkouška“)2 jsou na základě výše uvedeného zákona a následného mimořádného opatření MZ dány tři možnosti: 3


  1) státní zkouška proběhne se zachováním zásady veřejnosti (bez nahrávaní);

  2) průběh státní zkoušky bude nahráván (bez účasti veřejnosti);

  3) kombinovaně, tj. část účastníků zkoušky je přítomná prezenčně (max. 15 osob) a část distančně.


  Ve vazbě na usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020, které umožňuje přítomnost maximálně 15 studentů při výuce, je možné konat státní závěrečnou zkoušku také prezenčním způsobem. Je však nutné, aby fakulta, která se rozhodne konat státní závěrečné zkoušky prezenčním způsobem, umožnila do budovy přístup veřejnosti, nikoliv jen z řad studentů. Osoby, které se státní závěrečné zkoušky chtějí zúčastnit jako veřejnost, při vstupu do budovy fakulty podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (stejné jako podepisuje student). Při konání státních závěrečných zkoušek je třeba dodržovat dostatečný odstup mezi zkušební komisí, zkoušeným a přihlížejícími z řad veřejnosti. Další aktuální informace o konání státních závěrečných zkoušek naleznete zde.


  V rámci distančního zkoušení státních zkoušek byly vybrány nástroje, které jsou Univerzitou Karlovou (dále jen „UK”) podporovány:


  1) Microsoft Teams;

  2) Adobe Connect.


  S ohledem na právní, bezpečnostní a technické požadavky (typicky na výstupní video a zabezpečení) UK v tuto chvíli neumožňuje při distanční státní zkoušce, která má být nahrávána, využít jiný násroj. Srovnání nástrojů (výhod a nevýhod) spolu s možností školení pro práci v těchto nástrojích je k dispozici na stránkách Centra pro celoživotní vzdělávání. Návody k nástrojům a technickou pomoc najdete na stránkách Centra pro podporu e-learningu. V případě využití jiného nástroje, který UK nepodporuje, je nutné zabezpečit všechny podstatné podmínky státní zkoušky konané distančně, tj. např. validní výstup videa v případě nahrávání a informační povinnost, která je studentovým právem. Informační povinnost znamená sdělit studentovi na začátku státní zkoušky nebo jinou prokazatelnou formou, např. spolu se zaslaným odkazem na státní zkoušku, že v rámci použitého nástroje může docházet ke sdílení údajů třetí straně a mimo prostor Evropské unie.


  Celý dokument metodiky pro distanční zkoušení státní závěrečné zkoušky můžete stáhnout zde.  You can download document of the methodology for distance testing of the final state examination in english here.


  Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu .

  1 Resp. rigorózních zkoušek pro studenty studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Na rigorózní zkoušky, které nejsou součástí studia, se COVID zákon nevztahuje, tj. nemohou se konat distančně.

  2 Čl. 8 odst. 1 písm. e) a f), čl. 9 a čl. 11 Studijního a zkušebního řádu UK.

  3 V případě potřeby bude opraveno po schválení zákona a jeho výkladu.


  Poslední změna: 14. květen 2020 13:59 
  Sdílet na: