• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator
  • Celoživotní vzdělávání na UK

  Celoživotní vzdělávání na UK


  Univerzita Karlova je tradičním centrem vzdělanosti, a proto považuje celoživotní vzdělávání za nedílnou součást své rozsáhlé vzdělávací činnosti. Na jeho podporu a rozvoj klade již tradičně velký důraz. Význam a potenciál CŽV na univerzitě dlouhodobě roste, neboť vzdělávání není považováno pouze za přípravu na život, ale je přímo neoddělitelnou součástí uvědomělého života každého jednotlivce.  Bližší podmínky celoživotního vzdělávání na univerzitě upravuje v souladu se zákonem o vysokých školách Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy (Řád CŽV UK), jehož novelizované znění nabylo účinnosti dne 1. ledna 2017.

  Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků. Programy celoživotního vzdělávání jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů a jsou uskutečňovány prezenční, distanční nebo kombinovanou formou a to nejen v českém ale např. také v anglickém jazyce.

  Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona o vysokých školách. Programy mohou být orientovány, buď na výkon povolání (profesní), nebo jsou orientovány zájmově. Toto základní členění programů v rámci CŽV vychází ze zákona o vysokých školách.


  Absolventům programu vydá univerzita osvědčení o absolvování programu, jehož náležitosti stanovuje opatření rektora č. 68/2017 Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu.

  Rector's Measure No. 68/2017 in english.


  Univerzita vytváří takovou nabídku vzdělávacích aktivit, která uspokojí rozmanité zájemce s různými schopnostmi, zkušenostmi, počáteční úrovní, ambicemi a očekáváním. Široká nabídka programů celoživotního vzdělávání na UK je dostupná v Evidenci programů CŽV.


  Do rámce celoživotního vzdělávání se nezahrnuje uskutečňování akreditovaných studijních programů, ani vzdělávání v lékařských nebo nelékařských zdravotnických povoláních (Řád CŽV UK, čl. 2 odst. 2).


  Poslední změna: 13. červenec 2023 11:52 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: