• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator
  • Celoživotní vzdělávání na UK

  Celoživotní vzdělávání na UK

  Univerzita Karlova je tradičním centrem vzdělanosti, a proto považujeme celoživotní vzdělávání za nedílnou součást své rozsáhlé vzdělávací činnosti. Na jeho podporu a rozvoj klademe již tradičně velký důraz. Význam a potenciál celoživotního vzdělávánídlouhodobě roste, neboť vzdělávání není považováno pouze za přípravu na život, ale je přímo neoddělitelnou součástí uvědomělého života každého jednotlivce a zárukou jeho adaptace na podmínky, které před nás klade budoucnost.  

   

  Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků a účastnic. Programy celoživotního vzdělávání jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů a jsou uskutečňovány prezenční, distanční nebo kombinovanou formou a to nejen v českém ale např. také v anglickém jazyce. 

   

  Programy mohou být orientovány, buď na výkon povolání (profesní), nebo jsou orientovány zájmově. Toto základní členění programů v rámci CŽV vychází ze zákona o vysokých školách1. Specifickými druhy zájmově orientovaného vzdělávání jsou přípravné kurzy pro uchazeče a uchazečky o studium a Univerzita třetího věku. Nově v naší nabídce naleznete také kurzy s mikrocertifikátem, jež propojují potřeby praxe s akademickou sférou.  
  Nabídka programů celoživotního vzdělávání na stránkách našich fakult:  Poznámky

  1

  Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona o vysokých školách. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání na univerzitě upravuje v souladu se zákonem o vysokých školách Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy (Řád CŽV UK), jehož novelizované znění nabylo účinnosti dne 1. ledna 2017. 

   

  Absolventům programu vydá univerzita osvědčení o absolvování programu, jehož náležitosti stanovujeopatření rektora č. 68/2017 Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu


  Poslední změna: 22. listopad 2023 14:47 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: