• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator
  • O centru
  • Předpisy vztahující se k CŽV

  Předpisy vztahující se k CŽV

  Centrum celoživotního vzdělávání jako samostatný odbor rektorátu vzniklo 1. ledna 2017 v souladu s harmonogramem Dlouhodobého strategického záměru Univerzity Karlovy.1


  Řád celoživotního vzdělávání

  Úplné znění Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy ze dne 12. srpna 2021

  Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 33 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


  Čl. 1

  Úvodní ustanovení

  Tento řád upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“) a statutem Univerzity Karlovy bližší podmínky celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“).


  Čl. 2

  Základní ustanovení

  1. Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků.

  2. Do rámce celoživotního vzdělávání se nezahrnuje uskutečňování akreditovaných studijních programů, ani vzdělávání v lékařských nebo nelékařských zdravotnických povoláních.1

  3. Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona o vysokých školách.

  4. Na účastníky se přiměřeně vztahuje Etický kodex univerzity a opatření rektora týkající se etiky a plagiátorství.2


  Čl. 3

  Program celoživotního vzdělávání

  1. Program celoživotního vzdělávání (dále jen „program“) může být zaměřen

    a. 

  na výkon povolání, nebo

    b. 

  zájmově.


  2. Program může být uskutečňován v českém nebo jiném jazyce. Program může být uskutečňován prezenční, distanční nebo kombinovanou formou.

  3. Uskutečňovatelem programu může být

    a. 

  fakulta,

    b. 

  vysokoškolský ústav,

    c. 

  jiné pracoviště (čl. 3 přílohy č. 1 statutu univerzity), nebo

    d. 

  rektorát.


  Program může být uskutečňován rovněž na základě spolupráce těchto součástí univerzity, odborů rektorátu nebo na základě spolupráce s jiným subjektem, zejména vysokou školou. Programy mohou být také koordinovány odborem rektorátu, který zajišťuje oblast celoživotního vzdělávání.

  4. Uskutečňovatel vyhlašuje program včetně jeho popisu. Program je založen v Evidenci programů celoživotního vzdělávání, která je součástí Studijního informačního systému UK. Požadavky na popis programu a jeho evidenci stanovuje opatření rektora.

  5. Celoživotní vzdělávání je zpravidla koordinováno prorektorem. Poradním orgánem rektora pro oblast celoživotního vzdělávání je rada celoživotního vzdělávání.


  Čl. 4

  Přijímání zájemců

  Zájemce přijímá do programu jeho uskutečňovatel, a to podle svých kapacitních možností a v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímání do programu.


  Čl. 5

  Absolvování programu

  1. Podmínkou absolvování programu je splnění stanovených podmínek pro jeho úspěšné ukončení.

  2. Pokud je součástí podmínek absolvování u programů zaměřených na výkon povolání podle čl. 3 odst. 1 písm. a) závěrečná práce, má tato závěrečná práce vedoucího a oponenta. Podmínky absolvování programu mohou určit, zda je tato závěrečná práce obhajována před komisí, nebo zda pro splnění podmínek absolvování programu postačuje, že je tato závěrečná práce odevzdána a hodnocena podle odstavce 5.

  3. Závěrečná práce je klasifikována známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „neprospěl/a“ (4); úspěšným absolvováním se rozumí získání klasifikace „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“. V případě, že se použije klasifikace známkami A až F, platí, že známky A a B odpovídají známce „výborně“ (1), známky C a D odpovídají známce „velmi dobře“ (2), známka E odpovídá známce „dobře“ (3) a známka F známce „neprospěl/a“ (4).

  4. O konání obhajoby závěrečné práce se vyhotoví protokol, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové komise; počet členů komise přítomných u obhajoby závěrečné práce nesmí být menší než tři, přičemž zkoušení musí být přítomni minimálně dva členové komise. V případě hodnocení „neprospěl/a” má účastník právo na jeden opravný termín. Pokud komise pro obhajobu závěrečné práce stanovila klasifikaci „neprospěl/a”, určí, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit.

  5. Není-li součástí podmínek absolvování programu podle odstavce 2 obhajoba závěrečné práce, vedoucí práce a oponent zpracují posudky k závěrečné práci a klasifikují práci podle odstavce 3. V případě, že je klasifikace vedoucího práce a oponenta rozdílná, vznikne další posudek garanta programu nebo jím určené osoby, přičemž garant programu nebo jím pověřená osoba mají k dispozici posudky vedoucího i oponenta. Výslednou klasifikaci určí garant programu. V případě hodnocení „neprospěl/a” má účastník právo závěrečnou práci jedenkrát přepracovat nebo doplnit a práci znovu odevzdat.

  6. Odevzdané závěrečné práce se ukládají v univerzitní nebo meziuniverzitní databázi závěrečných prací. Text odevzdané závěrečné práce podléhá porovnání s texty závěrečných prací uložených v univerzitní nebo meziuniverzitní databázi závěrečných prací a s texty dalších publikací; podrobnosti o porovnávání textů prací stanoví opatření rektora. Výsledky porovnání se vždy zpřístupňují účastníkovi, vedoucímu práce, oponentovi práce a členům komise pro obhajobu závěrečné práce, je-li ustanovena.

  7. Pokud účastník při zpracování závěrečné práce zpracovával osobní údaje, je součástí práce čestné prohlášení, že při jejím zpracování dodržel zásady a další pravidla ochrany osobních údajů stanovené právními předpisy a opatřením rektora.3 Pokud účastník při zpracování závěrečné práce osobní údaje nezpracovával, je součástí práce čestné prohlášení, že osobní údaje při zpracování této práce nezpracovával.

  8. Absolventům programu vydá univerzita osvědčení o absolvování programu. Náležitosti osvědčení stanovuje opatření rektora.  Čl. 6

  Úplata za uskutečňování programu

  1. Program je uskutečňován za úplatu nebo bezplatně.

  2. Výši úplaty za uskutečňování programu, způsob úhrady a termín její splatnosti stanoví na základě kalkulace uskutečňovatel programu.

  3. Výši úplaty za vydání osvědčení o absolvovaném programu stanovuje opatření rektora.

  4. Zaplacení úplaty nebo její části se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení programu; podrobnosti určí uskutečňovatel programu.

  5. Na základě písemné žádosti zájemce nebo účastníka programu může být úplata za uskutečňování programu v jednotlivých a odůvodněných případech snížena nebo prominuta. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje uskutečňovatel programu. Na snížení ani prominutí úplaty nemá účastník nárok.


  Čl. 7

  Univerzita třetího věku

  1. Jedním z programů zaměřených zájmově je Univerzita třetího věku.

  2. Podmínky přijímání zájemců a pravidla uskutečňování a organizace Univerzity třetího věku stanovuje opatření rektora.


  Čl. 8

  Společná ustanovení

  1. Bližší podrobnosti týkající se celoživotního vzdělávání může v souladu s tímto řádem upravit uskutečňovatel programu formou opatření rektora, vnitřního předpisu fakulty nebo opatření děkana, ředitele vysokoškolského ústavu nebo ředitele jiného pracoviště. Opatření podle věty první se obvyklým způsobem zveřejňují.

  2. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách, mohou být uznány kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání, a to až do výše stanovené zákonem o vysokých školách.


  Čl. 9

  Závěrečná ustanovení

  1. Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. dubna 1999, ve znění pozdějších změn, se zrušuje.

  2. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 25. listopadu 2016.

  3. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.4

  4. Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.


  PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

  předseda akademického senátu

  rektor


  ***

  Přechodné ustanovení

  Pro účastníky, kteří započali účast v programech na výkon povolání přede dnem nabytí účinnosti této změny, platí Řád celoživotního vzdělávání před nabytím účinnosti této změny.


  ***

  Platnost a účinnost změn

  Změny Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 28. května 2021. Změny Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Změny Rigorózního řádu Univerzity Karlovy zaregistrované dne 12. srpna 2021 pod čj. MSMT-21804/2021-2 (změny č. 1) nabývají účinnosti 1. října 2021.

  Poznámky

  1

  Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  2

  Opatření rektora č. 13/2020 Posuzování plagiátorství na Univerzitě Karlově.

  3

  Opatření rektora č. 16/2018 Zásady a pravidla ochrany osobních údajů.

  4

  § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 14. prosince 2016.

  Opatření rektora č. 3/2024

  Statut odborné platformy Vzdělávání 21 Univerzity Karlovy

  Část I Úvodní ustanovení

  I. Základní ustanovení

  1. S účinností tohoto opatření se zřizuje odborná diskusní a poradní platforma Vzdělávání 21 Univerzity Karlovy (dále jen „V21“ a „univerzita“). V21 navazuje na činnost think tanku Vzdělávání 21 ustaveného kolegiem rektora univerzity dne 2. 3. 2020, který účinností tohoto opatření zaniká.

  2. V21 je odborným útvarem univerzity, který nemá status univerzitního pracoviště. Zaměstnanci univerzity podílející se na realizaci aktivit V21 jsou organizačně a pracovně-právně zařazeni do svého domovského pracoviště. Není-li tímto opatřením, jinými předpisy nebo pokynem rektora univerzity stanoveno jinak, je osobou příslušnou k rozhodování v záležitostech V21 rektor univerzity.

  3. Toto opatření upravuje činnost a organizaci V21.


  II. Poslání a činnost V21

  1. Základním posláním V21 je systematicky sledovat a zlepšovat vzdělávací soustavu a posilovat moderní pedagogické přístupy a metody, včetně kultivace veřejné debaty o tématech školství. Za tímto účelem realizuje badatelské, projektové, vzdělávací i reprezentační a propagační aktivity.

  2. Základními činnostmi V21 jsou zejména:

     a. 

   otevírání diskuse o nových a aktuálních tématech v oblasti vzdělávání a hledání účinných a efektivních řešení aktuálních problémů, včetně ad hoc analýz a kulatých stolů k vybraným tématům,

     b. 

   propojování s dalšími tématy řešenými na UK, které mají souvislost se vzděláváním,

     c. 

   vyhledávání a zapojování studentů a mladých akademických pracovníků do diskuse o klíčových tématech týkajících se vzdělávací soustavy,

     d. 

   interní diskuse o vzdělávacích otázkách, včetně připomínkování klíčových návrhů (dokumentů, projektů) v oblasti vzdělávací politiky majících dopad na univerzitu s předpokládaným přesahem do vzdělávací soustavy,

     e. 

   šíření prací a výstupů v oblasti vzdělávání na univerzitě.

  3. Hlavními výstupy činnosti V21 jsou zejména:

     a. 

   kulaté stoly, workshopy, konference,

     b. 

   interní dokumenty univerzity, například stanoviska, připomínky k strategickým, legislativním, metodickým a finančním dokumentům,

     c. 

   veřejně publikované dokumenty, například analýzy, stanoviska, policy papers.

  4. V21 spravuje web https://vzdelavani21.cz.


  Část II Organizace V21

  III. Struktura a administrace V21

  Řízení, organizaci a fungování V21 zajišťuje Předsednictvo V21 (dále jen „Předsednictvo“) a Plénum V21 (dále jen „Plénum“). Administrativní a technické fungování V21 zajišťuje Centrum pro celoživotní vzdělávání rektorátu univerzity.


  VI. Předsednictvo

  1. Předsednictvo je výkonný orgán koordinující činnost V21.

  2. Předsednictvo má tři členy, a to předsedu a dva místopředsedy.

  3. Členy Předsednictva jmenuje rektor univerzity z vlastního podnětu a mohou být jmenováni opakovaně.

  4. Funkční období všech členů Předsednictva končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém začalo funkční období následujícího rektora univerzity.

  5. Rektor univerzity může odvolat kteréhokoli člena Předsednictva z jeho funkce i před uplynutím jeho funkčního období. Členství v Předsednictvu zaniká rovněž rezignací člena Předsednictva doručenou písemně rektorovi univerzity.

  6. Zasedání a jednání Předsednictva svolává a řídí předseda, a to zpravidla jednou za kalendářní měsíc. Předsednictvo je usnášeníschopné při účasti nejméně dvou třetin členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

  7. Předsednictvo může vedle prezenčního způsobu zasedat také distančně, tedy za pomoci prostředků komunikace na dálku, které umožňují členům Předsednictva zvukovou i obrazovou účast na jednání v přítomném čase, a hybridně, tedy kombinací prezenčního a distančního způsobu zasedání u části členů. Předseda může vyhlásit také hlasování mimo zasedání Předsednictva („hlasování per rollam“), jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné svolat zasedání.

  8. Zasedání Předsednictva se zpravidla účastní také vedoucí či jiný zástupce Centra pro celoživotní vzdělávání rektorátu univerzity.

  9. Předsednictvo pravidelně informuje o podstatných projednávaných otázkách Plénum.


  V. Plénum

  1. Plénum určuje ideové nastavení V21, prioritní témata a plán aktivit na další období. V případě jednotlivých aktivit stanoví časový harmonogram jejich realizace, cílové výstupy a gesce některého ze členů Předsednictva či Pléna. Plénum projednává a schvaluje všechny důležité, zejména koncepční návrhy a rozhodnutí týkající se činnosti V21.

  2. Plénum tvoří akademičtí pracovníci a studenti univerzity zájmem o odborné aktivity V21. Členství je čestné.

  3. Členy Pléna jmenuje rektor univerzity z vlastního podnětu, členové mohou být jmenováni opakovaně

  4. Funkční období všech členů Pléna končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém začalo funkční období následujícího rektora univerzity.

  5. Rektor univerzity může odvolat kteréhokoli člena Pléna z jeho funkce i před uplynutím jeho funkčního období. Členství v Plénu zaniká rovněž rezignací člena Pléna doručenou písemně předsedovi V21, který o tom informuje rektora univerzity.

  6. Zasedání a jednání Pléna svolává a řídí předseda V21, a to nejméně jedenkrát ročně. Plénum je usnášeníschopné při účasti nejméně dvou třetin členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

  7. Plénum může vedle prezenčního způsobu zasedat také distančně, tedy za pomoci prostředků komunikace na dálku, které umožňují členům Pléna zvukovou i obrazovou účast na jednání v přítomném čase, a hybridně, tedy kombinací prezenčního a distančního způsobu zasedání u části členů. Předseda V21 může vyhlásit také hlasování mimo zasedání Pléna („hlasování per rollam“), jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné svolat zasedání.

  8. Plénum úzce spolupracuje i s dalšími odborníky ve vzdělávání. Zasedání Pléna se mohou vedle členů Pléna účastnit i pozvaní hosté.

  9. Vybraným začínajícím odborníkům, zejména z řad studentů a postdoktorandů, umožňuje V21 účastnit se jeho činností formou neplacených stáží.


  Část III Přechodná a závěrečná ustanovení

  VI. Přechodná ustanovení

  1. Interním a externím členům a konzultantům dosavadního think tanku Vzdělávání 21 ustaveného kolegiem rektora univerzity dne 2. 3. 2020 končí funkční období dnem účinnosti tohoto opatření.

  2. Rektor univerzity do třiceti dnů od data účinnosti tohoto opatření zajistí jmenování členů Pléna a Předsednictva.


  VII. Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření bylo projednáno v kolegiu rektora univerzity dne 11. 12. 2023.

  2. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 2. 2024.


  V Praze dne 15. 1. 2024

  prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

  rektorka

  Opatření rektora č. 38/2023

  Statut Paedagogia Univerzity Karlovy

  Účinnost:

  15. července 2023


  I. Úvodní ustanovení

  Paedagogium Univerzity Karlovy (dále jen „Paedagogium“) je poradním orgánem vedení Univerzity Karlovy (dále jen „UK“), resp. příslušného člena kolegia rektora, pro oblast pedagogických kompetencí.


  II. Složení Paedagogia

  1. Paedagogium má minimálně 17 členů, z každé fakulty jednoho.

  2. Členy Paedagogia pověřuje rektor UK na návrh příslušné fakulty nebo z vlastního podnětu z řad odborníků pro oblast pedagogických kompetencí. Členy mohou být v odůvodněných případech i lidé bez pracovněprávního vztahu k UK.

  3. Rektor při výběru členů přihlíží k:

     a. 

   expertíze v oblasti učení dospělých, didaktiky a vzdělávání obecně,

     b. 

   rovnoměrnému zastoupení oblastí vzdělávání a vědních oborů.

  4. Funkční období členů končí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém začalo funkční období následujícího rektora. Členství může také zaniknout odvoláním člena rektorem na základě návrhu fakulty nebo předsedy Paedagogia.

  5. Z členů Paedagogia určí rektor předsedu, zpravidla příslušného člena kolegia rektora, a místopředsedu. Předseda a v jeho zastoupení místopředseda zejména organizují a řídí činnost Paedagogia.

  6. Členství v Paedagogiu není nárokové a nezakládá nárok na finanční odměnu.


  III. Činnost Paedagogia

  Paedagogium zejména:

    a. 

  sleduje oblast pedagogických kompetencí na UK a naplňování dlouhodobé vize v této oblasti,

    b. 

  identifikuje aktuální problémy či nedostatky v oblasti pedagogických kompetencí na UK,

    c. 

  připravuje doporučení a stanoviska pro rektora, respektive vedení UK, a děkany, respektive vedení fakult, v oblasti pedagogických kompetencí, kvality výuky, zavádění moderních metod výuky, a to včetně motivačních nástrojů,

    d. 

  vyjadřuje se ke strategickým otázkám rozvoje UK v oblasti pedagogických kompetencí,

    e. 

  podílí se na zvyšování kvality pedagogických kompetencí na UK například pořádáním konferencí, vydáváním metodických doporučení apod.,

    f. 

  zprostředkovává komunikaci mezi vedením UK a fakultami v oblasti pedagogických kompetencí,

    g. 

  navrhuje rektorovi kompetenční rámec vysokoškolského vyučujícího na UK,

    h. 

  vyjadřuje se k minimálním požadavkům na Základní kurzy pedagogických kompetencí na UK, zejména pak k požadavkům na jejich obsah a evaluační kritéria,

    i. 

  vyjadřuje se k návrhům Základních kurzů pedagogických kompetencí jednotlivých fakult,

    j. 

  připravuje návrhy na ocenění za pedagogickou činnost,

    k. 

  navrhuje kandidáty na udělení ocenění za pedagogickou činnost,

    l. 

  spolupracuje s dalšími orgány UK a jejich fakult.


  III. Zasedání Paedagogia

  1. Zasedání Paedagogia svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně však dvakrát v průběhu akademického roku.

  2. Zasedání Paedagogia se účastní jeho členové. Zpravidla jsou předsedou přizváni hosté, jejichž činnost s programem věcně souvisí.

  3. Paedagogium vyjadřuje svou vůli usnesením. Paedagogium je usnášeníschopné, je-li prostřednictvím jeho členů zastoupena nadpoloviční většina fakult UK. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech přítomných členů Paedagogia. Hlasování je veřejné, nepožádá-li některý ze členů Paedagogia o tajné hlasování.

  4. Paedagogium si může prostřednictvím předsedy vyžádat podklady, data, materiály a dokumenty od UK či jejích součástí.

  5. Členové Paedagogia informují pravidelně o závěrech zasedání vedení fakult, které zastupují.

  6. Předseda Paedagogia může vyhlásit hlasování mimo zasedání (dále jen „hlasování per rollam“), jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné svolat zasedání. Tajemník rozešle na pokyn předsedy členům Paedagogia znění návrhu, způsob a lhůtu pro hlasování. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů Paedagogia. Zápis o hlasování per rollam je schválen na nejbližším zasedání Paedagogia.


  IV. Pracovní skupiny

  1. Pro posuzování a řešení otázek v působnosti Paedagogia může být zřízena pracovní skupina.

  2. Pracovní skupinu zřizuje Paedagogium a nominuje její členy, z nichž jednoho pověří jejím předsedáním. Členy pracovní skupiny mohou být členové Paedagogia a další konzultanti.

  3. Pracovní skupina pravidelně informuje prostřednictvím svého předsedy Paedagogium o výsledcích své práce.


  V Praze dne 10. července 2023

  prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

  rektorka


  Opatření rektora č. 37/2023

  Základní kurzy pedagogických kompetencí

  Účinnost:

  15. července 2023


  I. Úvodní ustanovení

  Toto opatření upravuje organizaci Základních kurzů pedagogických kompetencí fakultami a okruh osob, pro které je absolvování kurzu povinné. Cílem Základních kurzů pedagogických kompetencí je zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově.


  II. Základní kurz pedagogických kompetencí

  1. Fakulty organizují Základní kurzy pedagogických kompetencí pro zaměstnance zařazené na jejich fakultě. Fakulty mohou uskutečňovat kurz ve spolupráci.

  2. Základní kurzy pedagogických kompetencí vypisují fakulty prostřednictvím vzdělávacího portálu Univerzity Karlovy. Evidence zúčastněných osob probíhá výhradně přes vzdělávací portál Univerzity Karlovy.


  III. Povinnost absolvovat Základní kurz pedagogických kompetencí

  1. Povinnost absolvovat Základní kurz pedagogických kompetencí mají všichni noví zaměstnanci zařazeni do mzdových tříd AP1, AP2, L1 a L2, kteří mají úvazek 0,5 a vyšší.

  2. Splnění Základního kurzu pedagogických kompetencí se ověřuje při prvním hodnocení zaměstnance na základě Rámcových principů kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 28/2021).

  3. Další výjimky z této povinnosti musí být stanoveny v Základním kurzu pedagogických kompetencí, které schvaluje rektor.


  IV. Schvalování Základního kurzu pedagogických kompetencí

  1. Návrh Základního kurzu pedagogických kompetencí předkládá děkan nebo jím pověřený proděkan rektorovi (dále jen „předkladatel“), který ho postoupí Paedagogiu k projednání. Návrh může také předložit několik děkanů nebo jimi pověřených proděkanů společně.

  2. Návrh je předkládán ve formě formuláře uvedeného v příloze 2 tohoto opatření. Součástí formuláře jsou návrhy na výjimky z povinnosti Základní kurz pedagogických kompetencí absolvovat.

  3. Není-li návrh úplný, anebo vykazuje-li jiné nedostatky, vyzve předseda Paedagogia předkladatele k doplnění a odstranění závad a stanoví lhůtu k doplnění nebo opravě.

  4. Paedagogium posuzuje, zda návrh splňuje požadavky vyplývající z Přílohy 1 tohoto opatření. Paedagogium přijme usnesení, ve kterém doporučí schválení nebo neschválení Základního kurzu pedagogických kompetencí rektorovi.

  5. Rektor rozhodne o schválení Základního kurzu pedagogických kompetencí zpravidla do 90 dnů od předložení návrhu předkladatelem na pět let.

  6. Fakulta, případně fakulty, vypíší Základní kurz pedagogických kompetencí ve vzdělávacím portále UK bez zbytečného odkladu po jeho schválení rektorem.

  7. Kurz základních pedagogických kompetencí podléhá pravidelnému hodnocení účastníky pro zjišťování zpětné vazby.

  8. V případě, že v průběhu uskutečňování kurzu dojde k závažným změnám, které mění obsah znalostí, dovedností, případně další kompetence, které účastník kurzu v průběhu studia nabývá a mají přímý nebo nepřímý vliv na profil absolventa vycházející z výsledků učení, nebo mění kvalitu personálního zabezpečení, má předkladatel povinnost tyto změny předložit rektorovi, který je postoupí k vyjádření Paedagogiu. Pokud je významně narušena kvalita Základního kurzu pedagogických kompetencí, rozhodne rektor na základě vyjádření Paedagogia o pozastavení uskutečňování Základního kurzu pedagogických kompetencí a vyzve předkladatele k odstranění nedostatků. Následně postupuje přiměřeně podle tohoto odstavce.


  V. Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Fakulty předloží návrh Základního kurzu pedagogických kompetencí rektorovi nejpozději do konce roku 2025.

  2. Povinnost podle čl. 3 se týká zaměstnanců, jejichž pracovní poměr vznikne 1. 1. 2026 a později.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. července 2023.


  V Praze dne 10. července 2023

  prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

  rektorka


  Opatření rektora č. 39/2022

  Odevzdávání a kontrola závěrečných prací v programech celoživotního vzdělávání zaměřených na výkon povolání

  Účinnost:

  15. listopadu 2022


  Čl. 1 Úvodní ustanovení

  1. Toto opatření upravuje podrobnosti procesu elektronického odevzdání a kontroly závěrečných prací vytvářených účastníky v programech celoživotního vzdělávání zaměřených na výkon povolání. Toto opatření dále upravuje ve smyslu čl. 5 odst. 6 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy postup ukládání textů závěrečných prací v meziuniverzitní databázi závěrečných prací a dále podrobnosti o porovnávání textů závěrečných prací s využitím systémů pro kontrolu originality, a to s ohledem na zásady ve vědecké, umělecké a tvůrčí činnosti zakotvené v Etickém kodexu Univerzity Karlovy.

  2. Elektronická databáze závěrečných prací je na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) provozována prostřednictvím Studijního informačního systému UK (dále „SIS“).

  3. V SIS je uložen text závěrečné práce včetně příloh a abstraktu práce, je-li vyžadován, posudky k práci, výsledek obhajoby a protokol o obhajobě, koná-li se, a další údaje o závěrečné práci.


  Čl. 2 Postup evidence a ukládání závěrečné práce

  1. Elektronická podoba prací je povinně ukládána výhradně prostřednictvím SIS.

  2. Téma práce vkládá do SIS pověřený pracovník fakulty či vedoucí práce.

  3. Vlastní text práce a její přílohy vkládá do SIS účastník CŽV (dále jen “účastník”).

  4. Po vložení příslušných souborů dle odstavce 3 a úspěšném provedení kontrol dle čl. 4 účastník v SIS potvrdí odevzdání elektronické podoby práce. Odevzdáním práce v SIS účastník potvrzuje správnost a úplnost vložených souborů. Za správnost a úplnost odevzdané elektronické verze práce a jejích příloh odpovídá účastník.

  5. Po odevzdání práce dle odstavce 4 účastník nemůže vložené soubory dále měnit, u popisných údajů o práci může měnit pouze vybrané údaje, jejichž modifikaci fakulta účastníkovi povolí nastavením v SIS.

  6. Vedoucí práce a oponent vkládají elektronickou podobu posudků k práci do SIS.

  7. Po obhajobě a vložení všech povinných údajů o práci do SIS provede pověřený pracovník fakulty v SIS akci finalizace. Po provedení akce finalizace zůstává práce uložena v univerzitní databázi. Pro závěrečné práce hodnocené jinak než na základě obhajoby se použije toto ustanovení přiměřeně.


  Čl. 3 Formát a velikost souborů závěrečných prací a povinné údaje o závěrečných pracích

  1. Soubory, které jsou ukládány do SIS k závěrečné práci (vlastní text práce, errata, posudky k práci, abstrakt), jsou přijímány pouze ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A) úrovně buď 1a (dle ISO 19005-1:2005), nebo 2u (dle ISO 19005-2:2011). Výjimku tvoří příloha práce, která se řídí pravidly uvedenými v odstavcích 2 až 5

  2. Soubory, které jsou ukládány jako příloha k závěrečné práci, budou přijímány v následujících formátech:


     a. 

   v případě dokumentů textového charakteru

   1. ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A) úrovně buď 1a (dle ISO 19005-1:2005), nebo 2u (dle ISO 19005-2:2011) (PDF/A-1a nebo PDF/A-2u, přípona: .pdf)5

   2. Prostý text v kódování UTF-8 dle ISO/IEC 10646:2014 6


     b. 

   v případě dokumentů obrazového charakteru ve formátech:

   iii. Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JPEG/JFIF, přípony: .jpeg, .jpg)7,

   iv. Portable Network Graphics (PNG, přípona: .png)8

   v. Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A) úrovně buď 1a (dle ISO 19005-1:2005), nebo 2u (dle ISO 19005-2:2011) (PDF/A-1a nebo PDF/A-2u, přípona: .pdf)9,


  3. Pokud účastník potřebuje k závěrečné práci přiložit více než jeden soubor přílohy, vytvoří balíček v kontejnerovém formátu ZIP (přípona: .zip)18. Balíček však stále musí obsahovat soubory ve formátech uvedených v odstavci 2.

  4. V případě, že charakter přílohy (příloh) neumožňuje uložit ji ve formátech dle odstavce 2 (např. jde o vědecká data, aplikaci apod.), vloží účastník přílohu (přílohy) práce v jiném formátu a současně požádá fakultního koordinátora dle čl. 7 o schválení formátu příloh práce vyplněním formuláře dle odstavce 5.

  5. Pro vložení přílohy (příloh) práce obsahující soubory v jiném formátu než dle odstavce 2 vyplní účastník v SIS formulář obsahující následující informace:

     a. 

   důvod žádosti,

     b. 

   požadované formáty souborů přílohy (včetně verze nebo bližší specifikace) nebo programovací jazyk (včetně verze),

     c. 

   pokud se jedná o proprietární formát dat určité aplikace, pak název a verze této aplikace,

     d. 

   další relevantní informace.


   Uvedení údajů dle písmen a) a b) je povinné. Účastník podává jednu žádost za všechny přílohy k práci.


  6. Má-li účastník odevzdat abstrakt práce a potřebuje ho odevzdat i v jiné než textové podobě (např. videosoubor s abstraktem ve znakovém jazyce), vyplní v SIS žádost obsahující důvod žádosti. Na základě žádosti schválené fakultním koordinátorem dle čl. 7 bude umožněno odevzdat abstrakt v jiné než textové podobě. Formát souboru musí odpovídat čl. 3, odst. 2, písm. c) a d).

  7. Maximální velikost ukládaných souborů je omezena limitem, který je uveden v metodickém materiálu zveřejněném na internetové adrese http://is.cuni.cz.

  8. V případě, že některý soubor k práci převyšuje limit dle odstavce 7, předá účastník tento soubor fakultě dohodnutým způsobem. Fakulta pak vložení takového souboru do SIS zajistí ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky UK.


  Čl. 4 Kontrola ukládaných souborů

  1. Veškeré soubory vážící se k závěrečné práci jsou po vložení do SIS kontrolovány interním antivirovým programem. V případě, že je některý z vložených souborů infikován virem, SIS tuto skutečnost oznámí účastníkovi. Práci s infikovaným souborem není možné odevzdat. V takovém případě je nutné příslušné soubory opravit a opětovně vložit do SIS.

  2. Jakmile vložený soubor projde antivirovou kontrolou, SIS validuje přípustnost formátů souborů dle čl. 3. Po dokončení validace SIS informuje účastníka, zda vložené soubory jsou či nejsou v požadovaném formátu. V případě, že některý z vložených souborů není v požadovaném formátu, je nutné příslušný soubor opravit a opětovně vložit do SIS, příp. podat žádost o povolení odevzdat práci s přílohami v jiném než požadovaném formátu.

  3. Pokud jsou všechny vložené soubory úspěšně zkontrolovány dle odstavců 1 a 2, SIS o této skutečnosti účastníka informuje. Poté je možné závěrečnou práci odevzdat. SIS též informuje účastníka o odevzdání práce.


  Čl. 5 Databáze

  1. Jako meziuniverzitní databáze závěrečných prací slouží zejména systém Theses.cz, který je provozován Masarykovou univerzitou. Jako mezinárodní databázi závěrečných prací využívá UK zejména systém Turnitin, provozovaný společností Turnitin, LLC. Jednotlivé fakulty a další součásti UK však mohou za účelem zajištění zásad ve vědecké, umělecké a tvůrčí činnosti zakotvených v Etickém kodexu UK využívat i dalších databází a technických nástrojů v souladu s legislativou.

  2. UK využívá pro ukládání závěrečných prací do meziuniverzitní databáze systém Theses.cz a pro provádění kontrol jejich originality v databázích podle odstavce 1 zpravidla datová rozhraní pro integraci těchto databází se SIS.

  3. Závěrečné práce účastníků jsou uloženy do meziuniverzitní databáze Theses.cz. Uložením závěrečných prací účastníků do této databáze je umožněno třetím stranám ověřovat originalitu jiných prací oproti pracím vytvořeným na UK a uloženým do těchto databází.

  4. Systém Theses.cz nabízí také webové rozhraní. UK nezajišťuje přístup k tomuto rozhraní; účastníci, zaměstnanci a další osoby se vztahem k UK využívají funkcionalit systému Theses.cz výhradně prostřednictvím SIS.

  5. Systém Turnitin rovněž nabízí webové rozhraní; účastníci, zaměstnanci a další osoby se vztahem k UK mohou funkcionalit systému Turnitin využívat jak přímo prostřednictvím tohoto webového rozhraní, tak prostřednictvím jeho rozhraní na SIS.


  Čl. 6 Kontrola originality závěrečných prací

  1. Prostřednictvím rozhraní SIS jsou do meziuniverzitních a mezinárodních databází závěrečných prací odesílány práce ke kontrole jejich originality, příp. k jejich trvalému uložení a kontrole podle čl. 5 odst. 2, a to po odevzdání práce v SIS.

  2. Nestanoví-li děkan fakulty jinak, je vedoucímu práce umožněno požádat o dočasné uložení práce a její předběžnou kontrolu, a to poté, co byla v SIS uložena elektronická podoba práce a nebyla-li práce dosud elektronicky odevzdána. Informace o tom, že vedoucí práce požádal o dočasné uložení a předběžnou kontrolu, a stejně tak informace o výsledku této předběžné kontroly, včetně možnosti stažení protokolu s výsledkem kontroly, je v SIS přístupná pouze vedoucímu práce, nikoliv účastníkovi či jiným osobám.

  3. K exportu práce označené k dočasnému uložení a předběžné kontrole dojde následně v rámci hromadného exportu prací dle čl. 5 odst. 3.

  4. Po elektronickém odevzdání práce uložené v SIS systém automaticky vygeneruje požadavek k trvalému uložení práce a její finální kontrole dle odstavce 1. Tento požadavek automaticky ruší případný předchozí požadavek na dočasné uložení a předběžnou kontrolu práce dle odstavce 2. Informace o vytvoření automatického požadavku na finální kontrolu, příp. trvalé uložení práce, o výsledku této finální kontroly, včetně možnosti stažení protokolu s výsledkem kontroly, je v SIS přístupná studentovi, vedoucímu práce, oponentům, předsedovi komise a členům příslušné komise pro obhajobu kontrolované práce. Ostatním pověřeným osobám se v SIS zpřístupňuje pouze informace o vytvoření automatického požadavku a jeho stavu.

  5. K dočasnému či trvalému uložení práce je exportován výhradně vlastní text práce v podobě uložené v SIS, nejsou exportovány přílohy práce ani další dokumenty uložené k práci. V případě, že u dané práce existují v době vytvoření požadavku na trvalé uložení a finální kontrolu dva dokumenty s textem práce, přičemž jeden z dokumentů byl uložen účastníkem a druhý pracovníkem v zastoupení, bude pro export označen dokument uložený v zastoupení.

  6. V případě smazání dokumentu obsahujícího text práce ze SIS bude zrušen případný požadavek na dočasné či trvalé uložení práce a její kontrolu. Pokud již došlo k odeslání dokumentu do meziuniverzitní nebo mezinárodní databáze, bude tento dokument z meziuniverzitní, resp. z mezinárodní databáze odstraněn.

  7. Nestanoví-li děkan fakulty jinak, je vedoucímu práce umožněno provést uložení práce a její předběžnou kontrolu také přímo prostředky systému Turnitin bez vazby na SIS.


  Čl. 7 Fakultní koordinátoři

  1. Na každé fakultě jmenuje děkan jednu kontaktní osobu, tzv. fakultního koordinátora pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací. Může se jednat o totožnou osobu s fakultním koordinátorem podle opatření rektora týkajícího se zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací.2

  2. Fakultní koordinátor komunikuje ve věcech týkajících se evidence závěrečných prací s Ústavem výpočetní techniky UK. Ústav výpočetní techniky UK se na fakultní koordinátory obrací zejména s pokyny k technickému zabezpečení ukládání prací.

  3. Fakultní koordinátor bude dále zejména organizovat zadávání prací do systému na fakultě. Bude komunikovat s účastníky ve věcech týkajících se vložení přílohy dle čl. 3 odst. 4 a 8 a ve věcech týkajících se vložení abstraktu v jiné než textové podobě dle čl. 3 odst. 6.

  4. Ústav výpočetní techniky UK bude komunikovat s fakultními koordinátory, s Ústřední knihovnou UK a s RUK prostřednictvím své pověřené osoby.


  Čl. 8 Závěrečná ustanovení

  1. Opatření rektora č. 38/2021 se zrušuje.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. listopadu 2022.


  V Praze dne 11. listopadu 2022

  prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

  rektorka

  Opatření rektora č. 19/2019

  Změna opatření rektora č. 39/2017 - Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

  K provedení: čl. 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

  Účinnost: 1. června 2019


  I.

  Opatření rektora č. 39/2017 - Podmínky přijímání zájemců, pravidla usutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku se mění a doplňuje takto:

  V čl. 2 se za slova „s maturitní zkouškou“ vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou zní: „a válečným veteránům“.


  II.

  Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2019.


  V Praze dne 31. května 2019

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

  rektor

  Opatření rektora č. 11/2019

  Změna opatření rektora č. 68/2017 – Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu

  K provedení: čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

  Účinnost: 1. dubna 2019


  1. Opatření rektora č. 68/2017 Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu se mění a doplňuje takto:

   1. V čl. 4, odst. 4. se doplňuje nové písmeno b) s textem: „b) místo konání programu“. Dosavadní text pod písmenem b) se nově označuje písmenem c), dosavadní text pod písmenem c) se nově označuje písmenem d) a dosavadní text pod písmenem d) se nově označuje písmenem e).

   2. V čl. 4 se doplňuje nový odstavec 6. s textem: „ 6. Osvědčení o absolvování programu lze tisknout prostřednictvím Studijního informačního systému také v anglickém jazyce.“. Dosavadní odstavec 6. se nově označuje jako odstavec 7.

   3. V čl. 6 se na konci odst. 4. doplňují dvě nové věty: „Tento papír bude uskutečňovateli programu distribuován prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání na základě písemné objednávky. Náklady na výrobu papíru bude uskutečňovatel hradit prostřednictvím vnitrouniverzitní faktury.“.

   4. V čl. 9 se z nadpisu vypouští text: „a přechodná ustanovení“.

   5. V čl. 9 se vypouští odstavec 1. bez náhrady a dosavadní odstavec 2. se přečíslovává na odst. 1. a odstavec 3. na odstavec 2.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. dubna 2019.


  V Praze dne 26. března 2019

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

  rektor

  Opatření rektora č. 71/2017

  Evidence programů celoživotního vzdělávání

  K provedení: čl. 3 odst. 4 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

  Účinnost: 15. listopadu 2017


  I. Evidence programu celoživotního vzdělávání

  1. Program celoživotního vzdělávání (dále jen „program“) vyhlašuje uskutečňovatel včetně jeho popisu.

  2. Uskutečňovatel založí program před jeho zahájením do Evidence programů celoživotního vzdělávání (dále jen „evidence“), která je součástí Studijního informačního systému.


  II. Povinné položky evidence programu

  1. Uskutečňovatel založí program do evidence podle jeho zaměření, tj. zaměření zájmové nebo na výkon povolání. Při založení programu dle jeho zaměření lze zvlášť zvolit specifický program zaměřený zájmově, a to Univerzitu třetího věku.

  2. Povinné položky evidence všech programů jsou:

     a. 

   Název

     b. 

   Stav programu

     c. 

   Součást

     d. 

   Způsob výuky programu

     e. 

   Jazyk, v němž je program uskutečňován

     f. 

   Charakteristika programu

     g. 

   Studijní obor

     h. 

   Časový a obsahový plán programu

     i. 

   Podmínky přijímání zájemců

     j. 

   Podmínky absolvování programu

     k. 

   Počet kreditů1

     l. 

   Garant programu

     m. 

   Pracoviště garantující program

     n. 

   Pracoviště zajišťující uskutečnění programu

     o. 

   Otevírán v akademickém roce

     p. 

   Zahájení2

     q. 

   Délka programu (v semestrech/krátkodobý)

     r. 

   Rozsah3

     s. 

   Výše úplaty

     t. 

   Adresa pro doručení přihlášky

     u. 

   Kontaktní osoba – jméno, e-mailová adresa, telefon

     v. 

   Termín podání přihlášky do

  3. Povinné položky evidence programu zaměřeného na výkon povolání jsou dále:

     a. 

   Číslo akreditace udělené univerzitě/fakultě

     b. 

   Název instituce, která udělila akreditaci

     c. 

   Číslo akreditace programu, udělené univerzitě/fakultě

     d. 

   Kód ISCED

     e. 

   Požadované vstupní vzdělání

     f. 

   Údaje o účelu vzdělávání

     g. 

   Ustanovení zákona/vyhlášky pro osvědčení

     h. 

   Datum začátku konání programu

     i. 

   Kód zdroje financování


  III. Účinnost

  Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. listopadu 2017.


  V Praze dne 10. listopadu 2017

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

  rektor

  Opatření rektora č. 68/2017 ve znění OR 11/2019

  Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu

  I. Vydávání osvědčení

  Absolventům programu celoživotního vzdělávání (dále jen „program“) a mezinárodně uznávaného kurzu (dále jen „kurz“) vydává Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) osvědčení o absolvování tohoto programu nebo kurzu.


  II. Typy osvědčení

  Univerzita vydává osvědčení podle zaměření programů (čl. 3 odst. 1 a čl. 7 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy , dále jen „Řád CŽV“), tj. zájmově, včetně Univerzity třetího věku, na výkon povolání a mezinárodně uznávaný kurz (Opatření rektora  č. 47/2017).


  III. Společné náležitosti osvědčení

  1. Všechna vydávaná osvědčení musí obsahovat tyto náležitosti:

     a. 

   název univerzity, adresu sídla a IČO a název uskutečňovatele programu nebo kurzu,

     b. 

   odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a Řádu CŽV, na základě kterých je osvědčení vydáváno; v osvědčení o absolvování kurzu je namísto odkazu na Řád CŽV uveden odkaz na čl. 34 Statutu Univerzity Karlovy,

     c. 

   evidenční číslo osvědčení,

     d. 

   jméno, příjmení, datum a místo narození absolventa programu nebo kurzu,

     e. 

   název programu nebo kurzu,

     f. 

   datum a místo vydání osvědčení,

     g. 

   otisk razítka uskutečňovatele programu; v případě, že uskutečňovatelem programu je rektorát, resp. odbor rektorátu, otisk razítka odboru; v osvědčení o absolvování kurzu otisk razítka univerzity

     h. 

   jméno a podpis uskutečňovatele programu; v případě, že uskutečňovatelem programu je rektorát, resp. odbor rektorátu, jméno a podpis rektora; v osvědčení o absolvování kurzu jméno a podpis uskutečňovatele kurzu a jméno a podpis rektora,

     i. 

   logo univerzity tvořené znakem a logotypem; v osvědčení o absolvování kurzu je namísto loga univerzity uveden znak univerzity.

  2. V případě, že program je uskutečňován na základě spolupráce více součástí univerzity nebo více odborů rektorátu (čl. 3, odst. 3 Řádu CŽV), je jedna z těchto součástí nebo jeden z těchto odborů ustanoven jako hlavní uskutečňovatel programu. Na osvědčení je otisk razítka a jméno a podpis tohoto hlavního uskutečňovatele.

  3. V případě, že kurz je uskutečňován na základě společného záměru více součástí univerzity (čl. 7, odst. 2 OR č. 47/2017), je jedna z těchto součástí ustanovena jako hlavní uskutečňovatel kurzu. Na osvědčení je jméno a podpis rektora a tohoto hlavního uskutečňovatele.

  4. V případě, že program je koordinován odborem rektorátu, který zajišťuje oblast celoživotního vzdělávání (čl. 3, odst. 3 Řádu CŽV a čl. 19 OR č. 2/2017 ve znění OR č. 51/2017), je na osvědčení otisk razítka univerzity a jméno a podpis rektora. 5. K podpisu osvědčení za uskutečňovatele programu jsou zmocněni děkani fakult, ředitelé vysokoškolských ústavů a jiných pracovišť univerzity (příloha č. 1 Statutu Univerzity Karlovy). K podpisu osvědčení za uskutečňovatele kurzu jsou zmocněni děkani fakult a ředitelé vysokoškolských ústavů.


  IV. Další náležitosti osvědčení

  1. V osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku je uvedeno, že se jedná o tento typ programu.

  2. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání obsahuje dále tyto náležitosti:

     a. 

   číslo akreditace vzdělávací instituce udělené univerzitě,

     b. 

   místo konání programu,

     c. 

   odkaz na ustanovení příslušného platného právního předpisu, na základě kterého/kterých je osvědčení vydáváno,

     d. 

   číslo akreditace programu,

     e. 

   rozsah ve formátu počtu hodin a termín uskutečnění programu ve formátu data od - do.

  3. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného zájmově může také obsahovat rozsah ve formátu počtu hodin a termín uskutečnění programu ve formátu data od – do.

  4. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání a zaměřeného zájmově včetně univerzity třetího věku může dále obsahovat tyto náležitosti (v případě programů zaměřených na výkon povolání v podobě stanovené orgánem udělujícím univerzitě akreditaci dle odstavce 2):

     a. 

   bližší specifikace programu

     b. 

   informace o vykonání zkoušky/zkoušek, závěrečné zkoušky/zkoušek, o obhajobě závěrečné písemné práce, přičemž tyto informace mohou být obsaženy v příloze k osvědčení,

     c. 

   jméno a podpis předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta,

     d. 

   logo např. sponzora, Evropské unie, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy apod.

  5. Osvědčení o absolvování kurzu může také obsahovat znak uskutečňovatele anebo logo např. sponzora, Evropské unie, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy apod.

  6. Osvědčení o absolvování programu lze tisknout prostřednictvím Studijního informačního systému také v anglickém jazyce.

  7. Text osvědčení o absolvování mezinárodně uznávaného kurzu je dvojjazyčný (čeština/angličtina). V osvědčení je uvedeno, že se jedná o tento typ kurzu, a dále je uveden mezinárodně uznávaný titul, je-li udělen.


  V. Evidenční číslo osvědčení

  Evidenční číslo osvědčení je uváděno ve formátu AAABBCCCCDDDD, kdy

  1. AAA udává zaměření programu nebo kurzu; v případě programu zaměřeného zájmově je v evidenčním číslu uvedena zkratka CVZ, v případě Univerzity třetího věku je uvedena zkratka CVU, v případě programu zaměřeného na výkon povolání je uvedena zkratka CVP a v případě kurzu je uvedena zkratka CVM,

  2. BB udává třetí a čtvrté místo RID kódu uskutečňovatele; v případě, že je program uskutečňován na základě spolupráce více součástí univerzity nebo více odborů rektorátu nebo v případě, že kurz je uskutečňován na základě společného záměru více součástí univerzity, BB pak udává třetí a čtvrté místo RID kódu hlavního uskutečňovatele programu nebo kurzu (čl. 3, odst. 2 a 3),

  3. CCCC udává kalendářní rok absolvování programu nebo kurzu,

  4. DDDD udává pořadové číslo osvědčení.


  VI. Papír pro výrobu osvědčení a tisk osvědčení

  1. Pro výrobu osvědčení o absolvování programu zaměřeného zájmově a mezinárodně uznávaného kurzu je určen list formátu A4 Conqueror LAID krémové barvy s gramáží 100g/m2.

  2. Logo univerzity na osvědčení o absolvování programu zaměřeného zájmově je tištěno spolu s ostatním textem osvědčení; znak univerzity je tištěn v barvě definované poměry jednotlivých výtažkových barev soutiskové barvy CMYK, kdy C = 0 %, M = 91 %, Y = 65 %, K = 11 %.

  3. Znak uskutečňovatele kurzu v osvědčení o absolvování kurzu je tištěn spolu s ostatním textem osvědčení, a to v souladu s Opatřením rektora č. 31/2016 Pravidla jednotného vizuálního stylu Univerzity Karlovy. Znak univerzity je tištěn v barvě definované poměry jednotlivých výtažkových barev soutiskové barvy CMYK, kdy C = 0 %, M = 91 %, Y = 65 %, K = 11 %.

  4. Pro výrobu osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání je určen list formátu A4 s ochrannými prvky proti padělání. Jedná se o bankovní papír, který je z výroby opatřen vodoznakem a vlákny, na zakázku provedeným, rastrovým podtiskem s irisem a hlubotiskovým znakem univerzity. Tento papír bude uskutečňovateli programu distribuován prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání na základě písemné objednávky. Náklady na výrobu papíru bude uskutečňovatel hradit prostřednictvím vnitrouniverzitní faktury.

  5. Pokud je na osvědčení o absolvování programu nebo kurzu logo (čl. 4, odst. 4 a 5) může být pro výrobu osvědčení použit list formátu A4 Conqueror bílé barvy s gramáží 100g/m2.

   Soubor, který bude akceptován jako podklad pro tisk loga, které bude chtít uskutečňovatel vytisknout na osvědčení, musí uskutečňovatel vložit do Studijního informačního systému v těchto parametrech: Portable Network Graphics (PNG 1.2, ISO/IEC 15948:2004; MIME type image/png; PUID: fmt/13; přípona: .png).

     a. 

   Dále musí být splněna podmínka, že v případě osvědčení o absolvování programu je poměr stran grafiky 5:1, očekávaný rozměr je 150 mm x ÷30 mm (může se lišit dle nastavení tiskárny),

     b. 

   osvědčení o absolvování kurzu je poměr stran grafiky 4:3.

   Zároveň musí uskutečňovatel dodržet pravidla pro užití loga, které si stanovil vlastník loga.  

  6. Tisk osvědčení o absolvování programu a kurzu je realizován uskutečňovatelem programu a kurzu prostřednictvím Studijního informačního systému.


  VII. Podpisy na osvědčení

  1. Jméno a podpis uskutečňovatele programu je umístěn při pravém okraji listu. V případě, že osvědčení je opatřeno také podpisem předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta, je jméno a podpis uskutečňovatele umístěn při levém okraji listu a jméno a podpis předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta je umístěn při pravém okraji listu. V případě osvědčení o absolvování kurzu je jméno a podpis rektora při levém okraji listu a jméno a podpis děkana nebo ředitele vysokoškolského ústavu při pravém okraji listu.

  2. Osvědčení se podepisuje vlastnoručně. Je doporučeno užití černého světlostálého dokumentního inkoustu.


  VIII. Úplata za vydání osvědčení

  Výši úplaty za vydání osvědčení o absolvování programu a kurzu stanoví na základě kalkulace uskutečňovatel programu nebo kurzu.


  IX. Závěrečná ustanovení

  1. Opatření rektora č. 10/2016 ze dne 10. května 2016 se zrušuje.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2017.


  V Praze 17. října 2017

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

  rektor

  Opatření rektora č. 47/2017

  Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě Karlově

  Účinnost:

  1. října 2017


  I. Záměr uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurs

  1. 1. Záměr fakulty nebo vysokoškolského ústavu uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurs orientovaný na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů vysoké školy1 (dále jen „záměr“ a „kurs“) obsahuje zejména

     a. 

   název kursu,

     b. 

   charakteristiku kursu a jeho zaměření,

     c. 

   profil absolventa kursu,

     d. 

   délku kursu vyjádřenou v semestrech,

     e. 

   předměty vyučované v rámci kursu, počet vyučovacích hodin,

     f. 

   podmínky přijímání zájemců do kursu,

     g. 

   podmínky, které musí účastník splnit během studia kursu a způsob jejich hodnocení,

     h. 

   podmínky, které musí účastník splnit pro absolvování kursu,

     i. 

   mezinárodně uznávaný titul, má-li být absolventům kursu udělován,

     j. 

   výši úplaty za účast v kursu,

     k. 

   personální zabezpečení výuky v kursu, včetně základní charakteristiky dosavadní vědecké a pedagogické práce předpokládaných vyučujících a

     l. 

   prostorové a informační zabezpečení pro uskutečňování kursu.

   Součástí záměru podle písmena b) a i) je doložení, že kurs, popř. titul, splňuje podmínky podle § 60a zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

  2. V záměru se též uvede, v jakém období má být kurs uskutečňován.

  3. Náležitostí záměru je též doporučení alespoň dvou renomovaných zahraničních profesorů příslušného oboru k uskutečňování kursu, včetně odůvodnění.

  4. Záměr musí též obsahovat kalkulaci výnosů a nákladů na uskutečňování kursu; výše úplaty za účast v kursu podle odstavce 1 písm. j) musí být stanovena na základě této kalkulace.

  5. Záměr předkládá děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu rektorovi spolu s vyjádřením vědecké rady fakulty nebo vysokoškolského ústavu.


  II. Přijímání zájemců

  1. Do kursu přijímá fakulta nebo vysokoškolský ústav zájemce podle svých kapacitních možností a v souladu s opatřením děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu.

  2. Splnění podmínek  pro přijetí do kursu může být ověřováno doklady nebo přijímací zkouškou.


  III. Absolvování kursu

  1. Absolventům kursu vydá univerzita osvědčení.

  2. V osvědčení se též uvede mezinárodně uznávaný titul, je-li absolventům tohoto kursu udělován.

  3. Osvědčení podepisuje rektor, dále pak děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu.

  4. Vzor osvědčení stanoví rektor opatřením.

  5. Podmínkou absolvování kursu je vždy vykonání závěrečné zkoušky, jejíž součástí může být písemná práce.


  IV. Úplata

  1. Výši úplaty za účast v kursu a výši úplaty za vydání osvědčení o absolvování kursu stanoví děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu v souladu se schváleným záměrem; tato úplata je příjmem dané součásti univerzity.

  2. Zaplacení úplaty podle odstavce 1 se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení kursu; podrobnosti, včetně způsobu zaplacení, stanoví opatřením děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu.


  V. Rozhodnutí rektora o uskutečňování kursu, hodnocení kursu

  1. O uskutečňování kursu rozhoduje rektor na základě vyjádření vědecké rady univerzity.

  2. Rektor záměr neschválí zejména v případě, kdy vědecká rada univerzity k tomuto záměru zaujala nesouhlasné stanovisko.

  3. Součástí kladného rozhodnutí rektora o uskutečňování kursu je zejména schválený záměr kursu a dále určení

     a. 

   období, ve kterém se mezinárodně uznávaný kurs může uskutečňovat a

     b. 

   období, za které bude vypracováno hodnocení kursu a náležitosti tohoto hodnocení.

  4. Způsob vypracování hodnocení kursu stanoví v přiměřené lhůtě rektor nebo prorektor (čl. 7 odst. 3). Období, za které bude vypracováno hodnocení kursu, nemůže překročit dvojnásobek délky kursu.

  5. K hodnocení kursu přihlédne rektor, popř. vědecká rada univerzity, zejména při

     a. 

   posuzování žádosti děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu o prodloužení období, ve kterém se mezinárodně uznávaný kurs může uskutečňovat nebo

     b. 

   rozhodování o zkrácení tohoto období z vlastního podnětu.


  VI. Zveřejňování informací o kursech

  1. Fakulta nebo vysokoškolský ústav zveřejňuje informace o kursu prostřednictvím sítě Internet.

  2. Zájemci o přijetí do kursu musí být s tímto opatřením, prováděcím opatřením děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu podle čl. 7 odst. 1, schváleným záměrem a dalšími podstatnými skutečnostmi předem seznámeni.


  VII. Společná a závěrečná ustanovení

  1. Další podrobnosti mohou být v souladu s tímto opatřením upraveny opatřením děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu.

  2. Jde-li o společný záměr více součástí univerzity, je součástí záměru též vymezení vzájemné spolupráce a odpovědnosti těchto součástí.

  3. Uskutečňování kursů na univerzitě je koordinováno prorektorem, do jehož agendy spadá celoživotní vzdělávání.

  4. Kursy, k jejichž uskutečňování dal rektor souhlas podle dřívějších předpisů, se dnem nabytí účinnosti tohoto opatření považují za kursy schválené podle tohoto opatření.  Období, ve kterých se mohou tyto kursy podle dřívějšího rozhodnutí rektora uskutečňovat, zůstávají zachována.

  5. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2017.

  6. Opatření rektora č. 5/2011 ze dne 12. dubna 2011 se zrušuje.


  V Praze dne 7. června 2017

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

  rektor


  Opatření rektora č. 40/2017

  Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

  K provedení: čl. 3 odst. 5 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

  Účinnost: 1. června 2017


  V souvislosti s rozvojem celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově a Dlouhodobým - strategickým záměrem Univerzity Karlovy, v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 3 odst. 5 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy byla zřízena Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.


  I. Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

  1. Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy (dále jen „Rada CŽV“) je poradním orgánem rektora Univerzity Karlovy (dále jen „UK“) pro oblast celoživotního vzdělávání.


  2. Poslání Rady CŽV:

    a. 

  plní konzultační a koordinační funkci a dbá o kvalitu celoživotního vzdělávání na UK,

    b. 

  zaměřuje se na aspekty celoživotního vzdělávání procházející napříč UK, na jeho evidenci, vyhodnocování a návrhy metodických a koncepčních opatření a doporučení v této oblasti.


  3. Okruhy hlavních činností Rady CŽV:

    a. 

  zásadně se podílí na tvorbě koncepčních a metodických materiálů,

    b. 

  usnadňuje komunikaci napříč UK zaměřenou na výměnu zkušeností a koordinaci aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání,

    c. 

  generuje podněty k tvorbě dlouhodobého záměru UK, jeho ročních aktualizací a jejich hodnocení, zpracovává hodnotící zprávu o celoživotním vzdělávání,

    d. 

  hodnotí navrhované a uskutečňované programy celoživotního vzdělávání na UK,

    e. 

  podává podněty k případné novelizaci vnitřních norem a předpisů týkajících se celoživotního vzdělávání na UK,

    f. 

  sleduje a vyhodnocuje problematiku akreditací pro oblast celoživotního vzdělávání,

    g. 

  analyzuje vnější poptávku po realizaci celoživotního vzdělávání na UK a iniciuje odpovídající kroky pro její naplnění.


  II. Členové Rady CŽV

  1. Členy Rady CŽV jmenuje a odvolává rektor UK. Rada CŽV je minimálně pětičlenná.

  2. Členy Rady CŽV jsou zejména zástupci uskutečňovatelů programů z řad jejich zaměstnanců, členem Rady CŽV je vždy vedoucí Centra celoživotního vzdělávání UK.

  3. Předsedou Rady CŽV je rektorem pověřený člen Rady CŽV. V době nepřítomnosti předsedy Rady CŽV na jednání jej zastupuje člen Rady CŽV, který k tomu byl předsedou Rady CŽV písemně stanoven.

  4. Funkce člena Rady CŽV je čestná a nelze ji delegovat na jinou osobu.

  5. Funkční období člena Rady CŽV jsou tři roky. Člen Rady CŽV může být jmenován opakovaně.

  6. Člen Rady CŽV se může své funkce vzdát. Členství zaniká dnem následujícím po dni doručení písemné rezignace rektorovi UK.


  III. Zasedání Rady CŽV

  1. Rada CŽV zasedá nejméně dvakrát ročně, minimálně jedenkrát v každém semestru.

  2. Zasedání Rady CŽV svolává její předseda, případně jím stanovený zástupce z řad členů Rady CŽV.

  3. Zasedání Rady CŽV řídí její předseda nebo jím pověřený zástupce z řad členů Rady CŽV.

  4. Rada CŽV je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen Rady CŽV má jeden hlas.

  5. Rada CŽV přijímá usnesení hlasováním, usnesení Rady CŽV je přijato, pokud se pro ně vyslovila alespoň nadpoloviční většina z přítomných členů Rady CŽV.

  6. Tajemníkem Rady CŽV bez hlasovacího práva je zaměstnanec Centra celoživotního vzdělávání UK, které administrativně zajišťuje zasedání Rady CŽV.

  7. Ze zasedání Rady CŽV je pořizován zápis včetně prezenční listiny.


  IV. Závěrečná ustanovení

  Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2017.

  Opatření rektora č. 8/2014 ze dne 30. ledna 2014 se zrušuje.


  V Praze dne 22. května 2017

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

  Opatření rektora č. 39/2017 (ve znění opatření rektora č. 19/2019)

  Univerzita třetího věku

  Účinnost: 1. června 2019


  I. Úvodní ustanovení

  Jedním z programů celoživotního vzdělávání zaměřených zájmově je Univerzita třetího věku (dále jen „program U3V“), jejímž cílem je poskytnout účastníkům v postproduktivním věku možnost uspokojení osobních zájmů a rozšíření vědomostního obzoru, a to prostřednictvím otevřených univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností. Univerzita si je vědoma své společenské odpovědnosti ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání, a proto základním posláním U3V je naplňovat společenskou roli vůči těmto účastníkům a podpora mezigeneračního učení.


  II. Podmínky přijímání zájemců

  Program U3V je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou a válečným veteránům3.


  III. Pravidla uskutečňování a pravidla organizace

  1. Program U3V může být uskutečňován jako jednosemestrální nebo vícesemestrální.

  2. Podmínkou absolvování programu U3V je splnění stanovených podmínek na jeho úspěšné ukončení, přičemž jednou z podmínek úspěšného ukončení je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50%.

  3. Dokladem o uskutečňování výuky v rámci programu U3V a zároveň dokladem pro posouzení splnění podmínky prezenční účasti na výuce jsou prezenční listiny.

  4. Absolventům programu U3V (dále jen „absolvent“) vydá Univerzita Karlova osvědčení, které je předáváno zpravidla při slavnostním zakončení programů U3V v Karolinu, nebrání-li tomu kapacitní důvody.

  5. Programy U3V jsou též evidovány v informačním systému Asociace univerzit třetího věku České republiky, z.s.


  IV. Slavnostní zakončení programů U3V

  1. Slavnostního zakončení programů U3V se účastní rektor, hlavní garant slavnostního zakončení a dále děkan, garant U3V, pedel a akademičtí pracovníci dané fakulty.

  2. Rektor může být při slavnostním zakončení zastoupen jím pověřeným prorektorem.

  3. Děkan může být při slavnostním zakončení zastoupen jím pověřeným proděkanem.

  4. V případě slavnostního zakončení pořádaného pro absolventy více fakult funkci děkana plní děkan fakulty s nejvyšším počtem absolventů. Přítomni jsou zpravidla děkani, garanti U3V, pedelové a akademičtí pracovníci všech zúčastněných fakult.

  5. Před zahájením slavnostního zakončení předají pracovnice, které mají na fakultách agendu programů U3V ve svých referátech, absolventům osvědčení a uvedou je na vyhrazená místa v Karolinu.

  6. Pořad slavnostního zakončení:

  a. slavnostní nástup v pořadí: i. akademičtí pracovníci v talárech ii. hlavní garant slavnostního zakončení v taláru s insignií iii. pedel fakulty v oděvu pedela s insignií iv. děkan v taláru s insignií v. pedel rektora v oděvu pedela s insignií vi. rektor v taláru s insignií

  b. státní hymna

  c. zahájení a úvodní slovo - hlavní garant slavnostního zakončení

  d. hlavní projev rektora (prorektora) Univerzity Karlovy

  e. krátký projev děkana (proděkana) fakulty

  f. děkovný projev absolventa

  g. závěr – hlavní garant slavnostního zakončení

  h. chorál JESU CHRISTE

  i. odchod akademických pracovníků podle bodu a) v obráceném pořadí (v., vi., iii., iv. ad.).

  7. Se souhlasem rektora, může být pořad slavnostního zakončení doplněn o další slavnostní úkon, a to na základě návrhu hlavního garanta slavnostního zakončení. Tento úkon však nesmí narušit celkový charakter slavnostního zakončení.


  V. Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2017.

  2. Opatření rektora č. 25/2013 ze dne 29. října 2013 se zrušuje.


  V Praze 22. května 2017

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

  Všechna opatření rektora naleznete zde.


  Poznámky

  2

  Opatření rektora č. 72/2017.

  3

  Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů.


  Poslední změna: 21. březen 2024 15:19 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: