• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator
  • O centru
  • Opatření rektora týkající se CŽV

  Opatření rektora týkající se CŽV

  Centrum celoživotního vzdělávání jako samostatný odbor rektorátu vzniklo 1. ledna 2017 v souladu s harmonogramem Dlouhodobého strategického záměru Univerzity Karlovy.1

  Opatření rektora č. 39/2017 (ve znění opatření rektora č. 19/2019)

  Univerzita třetího věku

  Účinnost: 1. června 2019


  I. Úvodní ustanovení

  Jedním z programů celoživotního vzdělávání zaměřených zájmově je Univerzita třetího věku (dále jen „program U3V“), jejímž cílem je poskytnout účastníkům v postproduktivním věku možnost uspokojení osobních zájmů a rozšíření vědomostního obzoru, a to prostřednictvím otevřených univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností. Univerzita si je vědoma své společenské odpovědnosti ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání, a proto základním posláním U3V je naplňovat společenskou roli vůči těmto účastníkům a podpora mezigeneračního učení.


  II. Podmínky přijímání zájemců

  Program U3V je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou a válečným veteránům2.


  III. Pravidla uskutečňování a pravidla organizace

  1. Program U3V může být uskutečňován jako jednosemestrální nebo vícesemestrální.

  2. Podmínkou absolvování programu U3V je splnění stanovených podmínek na jeho úspěšné ukončení, přičemž jednou z podmínek úspěšného ukončení je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50%.

  3. Dokladem o uskutečňování výuky v rámci programu U3V a zároveň dokladem pro posouzení splnění podmínky prezenční účasti na výuce jsou prezenční listiny.

  4. Absolventům programu U3V (dále jen „absolvent“) vydá Univerzita Karlova osvědčení, které je předáváno zpravidla při slavnostním zakončení programů U3V v Karolinu, nebrání-li tomu kapacitní důvody.

  5. Programy U3V jsou též evidovány v informačním systému Asociace univerzit třetího věku České republiky, z.s.


  IV. Slavnostní zakončení programů U3V

  1. Slavnostního zakončení programů U3V se účastní rektor, hlavní garant slavnostního zakončení a dále děkan, garant U3V, pedel a akademičtí pracovníci dané fakulty.

  2. Rektor může být při slavnostním zakončení zastoupen jím pověřeným prorektorem.

  3. Děkan může být při slavnostním zakončení zastoupen jím pověřeným proděkanem.

  4. V případě slavnostního zakončení pořádaného pro absolventy více fakult funkci děkana plní děkan fakulty s nejvyšším počtem absolventů. Přítomni jsou zpravidla děkani, garanti U3V, pedelové a akademičtí pracovníci všech zúčastněných fakult.

  5. Před zahájením slavnostního zakončení předají pracovnice, které mají na fakultách agendu programů U3V ve svých referátech, absolventům osvědčení a uvedou je na vyhrazená místa v Karolinu.

  6. Pořad slavnostního zakončení:

  a. slavnostní nástup v pořadí: i. akademičtí pracovníci v talárech ii. hlavní garant slavnostního zakončení v taláru s insignií iii. pedel fakulty v oděvu pedela s insignií iv. děkan v taláru s insignií v. pedel rektora v oděvu pedela s insignií vi. rektor v taláru s insignií

  b. státní hymna

  c. zahájení a úvodní slovo - hlavní garant slavnostního zakončení

  d. hlavní projev rektora (prorektora) Univerzity Karlovy

  e. krátký projev děkana (proděkana) fakulty

  f. děkovný projev absolventa

  g. závěr – hlavní garant slavnostního zakončení

  h. chorál JESU CHRISTE

  i. odchod akademických pracovníků podle bodu a) v obráceném pořadí (v., vi., iii., iv. ad.).

  7. Se souhlasem rektora, může být pořad slavnostního zakončení doplněn o další slavnostní úkon, a to na základě návrhu hlavního garanta slavnostního zakončení. Tento úkon však nesmí narušit celkový charakter slavnostního zakončení.


  V. Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2017.

  2. Opatření rektora č. 25/2013 ze dne 29. října 2013 se zrušuje.


  V Praze 22. května 2017

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

  Opatření rektora č. 40/2017

  Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

  K provedení: čl. 3 odst. 5 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

  Účinnost: 1. června 2017


  V souvislosti s rozvojem celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově a Dlouhodobým - strategickým záměrem Univerzity Karlovy, v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 3 odst. 5 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy byla zřízena Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.


  I. Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

  1. Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy (dále jen „Rada CŽV“) je poradním orgánem rektora Univerzity Karlovy (dále jen „UK“) pro oblast celoživotního vzdělávání.


  2. Poslání Rady CŽV:

    a. 

  plní konzultační a koordinační funkci a dbá o kvalitu celoživotního vzdělávání na UK,

    b. 

  zaměřuje se na aspekty celoživotního vzdělávání procházející napříč UK, na jeho evidenci, vyhodnocování a návrhy metodických a koncepčních opatření a doporučení v této oblasti.


  3. Okruhy hlavních činností Rady CŽV:

    a. 

  zásadně se podílí na tvorbě koncepčních a metodických materiálů,

    b. 

  usnadňuje komunikaci napříč UK zaměřenou na výměnu zkušeností a koordinaci aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání,

    c. 

  generuje podněty k tvorbě dlouhodobého záměru UK, jeho ročních aktualizací a jejich hodnocení, zpracovává hodnotící zprávu o celoživotním vzdělávání,

    d. 

  hodnotí navrhované a uskutečňované programy celoživotního vzdělávání na UK,

    e. 

  podává podněty k případné novelizaci vnitřních norem a předpisů týkajících se celoživotního vzdělávání na UK,

    f. 

  sleduje a vyhodnocuje problematiku akreditací pro oblast celoživotního vzdělávání,

    g. 

  analyzuje vnější poptávku po realizaci celoživotního vzdělávání na UK a iniciuje odpovídající kroky pro její naplnění.


  II. Členové Rady CŽV

  1. Členy Rady CŽV jmenuje a odvolává rektor UK. Rada CŽV je minimálně pětičlenná.

  2. Členy Rady CŽV jsou zejména zástupci uskutečňovatelů programů z řad jejich zaměstnanců, členem Rady CŽV je vždy vedoucí Centra celoživotního vzdělávání UK.

  3. Předsedou Rady CŽV je rektorem pověřený člen Rady CŽV. V době nepřítomnosti předsedy Rady CŽV na jednání jej zastupuje člen Rady CŽV, který k tomu byl předsedou Rady CŽV písemně stanoven.

  4. Funkce člena Rady CŽV je čestná a nelze ji delegovat na jinou osobu.

  5. Funkční období člena Rady CŽV jsou tři roky. Člen Rady CŽV může být jmenován opakovaně.

  6. Člen Rady CŽV se může své funkce vzdát. Členství zaniká dnem následujícím po dni doručení písemné rezignace rektorovi UK.


  III. Zasedání Rady CŽV

  1. Rada CŽV zasedá nejméně dvakrát ročně, minimálně jedenkrát v každém semestru.

  2. Zasedání Rady CŽV svolává její předseda, případně jím stanovený zástupce z řad členů Rady CŽV.

  3. Zasedání Rady CŽV řídí její předseda nebo jím pověřený zástupce z řad členů Rady CŽV.

  4. Rada CŽV je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen Rady CŽV má jeden hlas.

  5. Rada CŽV přijímá usnesení hlasováním, usnesení Rady CŽV je přijato, pokud se pro ně vyslovila alespoň nadpoloviční většina z přítomných členů Rady CŽV.

  6. Tajemníkem Rady CŽV bez hlasovacího práva je zaměstnanec Centra celoživotního vzdělávání UK, které administrativně zajišťuje zasedání Rady CŽV.

  7. Ze zasedání Rady CŽV je pořizován zápis včetně prezenční listiny.


  IV. Závěrečná ustanovení

  Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2017.

  Opatření rektora č. 8/2014 ze dne 30. ledna 2014 se zrušuje.


  V Praze dne 22. května 2017

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

  Opatření rektora č. 68/2017 ve znění OR 11/2019

  Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu

  I. Vydávání osvědčení

  Absolventům programu celoživotního vzdělávání (dále jen „program“) a mezinárodně uznávaného kurzu (dále jen „kurz“) vydává Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) osvědčení o absolvování tohoto programu nebo kurzu.


  II. Typy osvědčení

  Univerzita vydává osvědčení podle zaměření programů (čl. 3 odst. 1 a čl. 7 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy , dále jen „Řád CŽV“), tj. zájmově, včetně Univerzity třetího věku, na výkon povolání a mezinárodně uznávaný kurz (Opatření rektora  č. 47/2017).


  III. Společné náležitosti osvědčení

  1. Všechna vydávaná osvědčení musí obsahovat tyto náležitosti:

     a. 

   název univerzity, adresu sídla a IČO a název uskutečňovatele programu nebo kurzu,

     b. 

   odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a Řádu CŽV, na základě kterých je osvědčení vydáváno; v osvědčení o absolvování kurzu je namísto odkazu na Řád CŽV uveden odkaz na čl. 34 Statutu Univerzity Karlovy,

     c. 

   evidenční číslo osvědčení,

     d. 

   jméno, příjmení, datum a místo narození absolventa programu nebo kurzu,

     e. 

   název programu nebo kurzu,

     f. 

   datum a místo vydání osvědčení,

     g. 

   otisk razítka uskutečňovatele programu; v případě, že uskutečňovatelem programu je rektorát, resp. odbor rektorátu, otisk razítka odboru; v osvědčení o absolvování kurzu otisk razítka univerzity

     h. 

   jméno a podpis uskutečňovatele programu; v případě, že uskutečňovatelem programu je rektorát, resp. odbor rektorátu, jméno a podpis rektora; v osvědčení o absolvování kurzu jméno a podpis uskutečňovatele kurzu a jméno a podpis rektora,

     i. 

   logo univerzity tvořené znakem a logotypem; v osvědčení o absolvování kurzu je namísto loga univerzity uveden znak univerzity.

  2. V případě, že program je uskutečňován na základě spolupráce více součástí univerzity nebo více odborů rektorátu (čl. 3, odst. 3 Řádu CŽV), je jedna z těchto součástí nebo jeden z těchto odborů ustanoven jako hlavní uskutečňovatel programu. Na osvědčení je otisk razítka a jméno a podpis tohoto hlavního uskutečňovatele.

  3. V případě, že kurz je uskutečňován na základě společného záměru více součástí univerzity (čl. 7, odst. 2 OR č. 47/2017), je jedna z těchto součástí ustanovena jako hlavní uskutečňovatel kurzu. Na osvědčení je jméno a podpis rektora a tohoto hlavního uskutečňovatele.

  4. V případě, že program je koordinován odborem rektorátu, který zajišťuje oblast celoživotního vzdělávání (čl. 3, odst. 3 Řádu CŽV a čl. 19 OR č. 2/2017 ve znění OR č. 51/2017), je na osvědčení otisk razítka univerzity a jméno a podpis rektora. 5. K podpisu osvědčení za uskutečňovatele programu jsou zmocněni děkani fakult, ředitelé vysokoškolských ústavů a jiných pracovišť univerzity (příloha č. 1 Statutu Univerzity Karlovy). K podpisu osvědčení za uskutečňovatele kurzu jsou zmocněni děkani fakult a ředitelé vysokoškolských ústavů.


  IV. Další náležitosti osvědčení

  1. V osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku je uvedeno, že se jedná o tento typ programu.

  2. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání obsahuje dále tyto náležitosti:

     a. 

   číslo akreditace vzdělávací instituce udělené univerzitě,

     b. 

   místo konání programu,

     c. 

   odkaz na ustanovení příslušného platného právního předpisu, na základě kterého/kterých je osvědčení vydáváno,

     d. 

   číslo akreditace programu,

     e. 

   rozsah ve formátu počtu hodin a termín uskutečnění programu ve formátu data od - do.

  3. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného zájmově může také obsahovat rozsah ve formátu počtu hodin a termín uskutečnění programu ve formátu data od – do.

  4. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání a zaměřeného zájmově včetně univerzity třetího věku může dále obsahovat tyto náležitosti (v případě programů zaměřených na výkon povolání v podobě stanovené orgánem udělujícím univerzitě akreditaci dle odstavce 2):

     a. 

   bližší specifikace programu

     b. 

   informace o vykonání zkoušky/zkoušek, závěrečné zkoušky/zkoušek, o obhajobě závěrečné písemné práce, přičemž tyto informace mohou být obsaženy v příloze k osvědčení,

     c. 

   jméno a podpis předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta,

     d. 

   logo např. sponzora, Evropské unie, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy apod.

  5. Osvědčení o absolvování kurzu může také obsahovat znak uskutečňovatele anebo logo např. sponzora, Evropské unie, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy apod.

  6. Osvědčení o absolvování programu lze tisknout prostřednictvím Studijního informačního systému také v anglickém jazyce.

  7. Text osvědčení o absolvování mezinárodně uznávaného kurzu je dvojjazyčný (čeština/angličtina). V osvědčení je uvedeno, že se jedná o tento typ kurzu, a dále je uveden mezinárodně uznávaný titul, je-li udělen.


  V. Evidenční číslo osvědčení

  Evidenční číslo osvědčení je uváděno ve formátu AAABBCCCCDDDD, kdy

  1. AAA udává zaměření programu nebo kurzu; v případě programu zaměřeného zájmově je v evidenčním číslu uvedena zkratka CVZ, v případě Univerzity třetího věku je uvedena zkratka CVU, v případě programu zaměřeného na výkon povolání je uvedena zkratka CVP a v případě kurzu je uvedena zkratka CVM,

  2. BB udává třetí a čtvrté místo RID kódu uskutečňovatele; v případě, že je program uskutečňován na základě spolupráce více součástí univerzity nebo více odborů rektorátu nebo v případě, že kurz je uskutečňován na základě společného záměru více součástí univerzity, BB pak udává třetí a čtvrté místo RID kódu hlavního uskutečňovatele programu nebo kurzu (čl. 3, odst. 2 a 3),

  3. CCCC udává kalendářní rok absolvování programu nebo kurzu,

  4. DDDD udává pořadové číslo osvědčení.


  VI. Papír pro výrobu osvědčení a tisk osvědčení

  1. Pro výrobu osvědčení o absolvování programu zaměřeného zájmově a mezinárodně uznávaného kurzu je určen list formátu A4 Conqueror LAID krémové barvy s gramáží 100g/m2.

  2. Logo univerzity na osvědčení o absolvování programu zaměřeného zájmově je tištěno spolu s ostatním textem osvědčení; znak univerzity je tištěn v barvě definované poměry jednotlivých výtažkových barev soutiskové barvy CMYK, kdy C = 0 %, M = 91 %, Y = 65 %, K = 11 %.

  3. Znak uskutečňovatele kurzu v osvědčení o absolvování kurzu je tištěn spolu s ostatním textem osvědčení, a to v souladu s Opatřením rektora č. 31/2016 Pravidla jednotného vizuálního stylu Univerzity Karlovy. Znak univerzity je tištěn v barvě definované poměry jednotlivých výtažkových barev soutiskové barvy CMYK, kdy C = 0 %, M = 91 %, Y = 65 %, K = 11 %.

  4. Pro výrobu osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání je určen list formátu A4 s ochrannými prvky proti padělání. Jedná se o bankovní papír, který je z výroby opatřen vodoznakem a vlákny, na zakázku provedeným, rastrovým podtiskem s irisem a hlubotiskovým znakem univerzity. Tento papír bude uskutečňovateli programu distribuován prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání na základě písemné objednávky. Náklady na výrobu papíru bude uskutečňovatel hradit prostřednictvím vnitrouniverzitní faktury.

  5. Pokud je na osvědčení o absolvování programu nebo kurzu logo (čl. 4, odst. 4 a 5) může být pro výrobu osvědčení použit list formátu A4 Conqueror bílé barvy s gramáží 100g/m2.

   Soubor, který bude akceptován jako podklad pro tisk loga, které bude chtít uskutečňovatel vytisknout na osvědčení, musí uskutečňovatel vložit do Studijního informačního systému v těchto parametrech: Portable Network Graphics (PNG 1.2, ISO/IEC 15948:2004; MIME type image/png; PUID: fmt/13; přípona: .png).

     a. 

   Dále musí být splněna podmínka, že v případě osvědčení o absolvování programu je poměr stran grafiky 5:1, očekávaný rozměr je 150 mm x ÷30 mm (může se lišit dle nastavení tiskárny),

     b. 

   osvědčení o absolvování kurzu je poměr stran grafiky 4:3.

   Zároveň musí uskutečňovatel dodržet pravidla pro užití loga, které si stanovil vlastník loga.  

  6. Tisk osvědčení o absolvování programu a kurzu je realizován uskutečňovatelem programu a kurzu prostřednictvím Studijního informačního systému.


  VII. Podpisy na osvědčení

  1. Jméno a podpis uskutečňovatele programu je umístěn při pravém okraji listu. V případě, že osvědčení je opatřeno také podpisem předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta, je jméno a podpis uskutečňovatele umístěn při levém okraji listu a jméno a podpis předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta je umístěn při pravém okraji listu. V případě osvědčení o absolvování kurzu je jméno a podpis rektora při levém okraji listu a jméno a podpis děkana nebo ředitele vysokoškolského ústavu při pravém okraji listu.

  2. Osvědčení se podepisuje vlastnoručně. Je doporučeno užití černého světlostálého dokumentního inkoustu.


  VIII. Úplata za vydání osvědčení

  Výši úplaty za vydání osvědčení o absolvování programu a kurzu stanoví na základě kalkulace uskutečňovatel programu nebo kurzu.


  IX. Závěrečná ustanovení

  1. Opatření rektora č. 10/2016 ze dne 10. května 2016 se zrušuje.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2017.


  V Praze 17. října 2017

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

  rektor

  Opatření rektora č. 71/2017

  Evidence programů celoživotního vzdělávání

  K provedení: čl. 3 odst. 4 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

  Účinnost: 15. listopadu 2017


  I. Evidence programu celoživotního vzdělávání

  1. Program celoživotního vzdělávání (dále jen „program“) vyhlašuje uskutečňovatel včetně jeho popisu.

  2. Uskutečňovatel založí program před jeho zahájením do Evidence programů celoživotního vzdělávání (dále jen „evidence“), která je součástí Studijního informačního systému.


  II. Povinné položky evidence programu

  1. Uskutečňovatel založí program do evidence podle jeho zaměření, tj. zaměření zájmové nebo na výkon povolání. Při založení programu dle jeho zaměření lze zvlášť zvolit specifický program zaměřený zájmově, a to Univerzitu třetího věku.

  2. Povinné položky evidence všech programů jsou:

     a. 

   Název

     b. 

   Stav programu

     c. 

   Součást

     d. 

   Způsob výuky programu

     e. 

   Jazyk, v němž je program uskutečňován

     f. 

   Charakteristika programu

     g. 

   Studijní obor

     h. 

   Časový a obsahový plán programu

     i. 

   Podmínky přijímání zájemců

     j. 

   Podmínky absolvování programu

     k. 

   Počet kreditů1

     l. 

   Garant programu

     m. 

   Pracoviště garantující program

     n. 

   Pracoviště zajišťující uskutečnění programu

     o. 

   Otevírán v akademickém roce

     p. 

   Zahájení2

     q. 

   Délka programu (v semestrech/krátkodobý)

     r. 

   Rozsah3

     s. 

   Výše úplaty

     t. 

   Adresa pro doručení přihlášky

     u. 

   Kontaktní osoba – jméno, e-mailová adresa, telefon

     v. 

   Termín podání přihlášky do

  3. Povinné položky evidence programu zaměřeného na výkon povolání jsou dále:

     a. 

   Číslo akreditace udělené univerzitě/fakultě

     b. 

   Název instituce, která udělila akreditaci

     c. 

   Číslo akreditace programu, udělené univerzitě/fakultě

     d. 

   Kód ISCED

     e. 

   Požadované vstupní vzdělání

     f. 

   Údaje o účelu vzdělávání

     g. 

   Ustanovení zákona/vyhlášky pro osvědčení

     h. 

   Datum začátku konání programu

     i. 

   Kód zdroje financování  III. Účinnost

  Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. listopadu 2017.


  V Praze dne 10. listopadu 2017

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

  rektor

  Opatření rektora č. 11/2019

  Změna opatření rektora č. 68/2017 – Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu

  K provedení: čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

  Účinnost: 1. dubna 2019


  1. Opatření rektora č. 68/2017 Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu se mění a doplňuje takto:

   1. V čl. 4, odst. 4. se doplňuje nové písmeno b) s textem: „b) místo konání programu“. Dosavadní text pod písmenem b) se nově označuje písmenem c), dosavadní text pod písmenem c) se nově označuje písmenem d) a dosavadní text pod písmenem d) se nově označuje písmenem e).

   2. V čl. 4 se doplňuje nový odstavec 6. s textem: „ 6. Osvědčení o absolvování programu lze tisknout prostřednictvím Studijního informačního systému také v anglickém jazyce.“. Dosavadní odstavec 6. se nově označuje jako odstavec 7.

   3. V čl. 6 se na konci odst. 4. doplňují dvě nové věty: „Tento papír bude uskutečňovateli programu distribuován prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání na základě písemné objednávky. Náklady na výrobu papíru bude uskutečňovatel hradit prostřednictvím vnitrouniverzitní faktury.“.

   4. V čl. 9 se z nadpisu vypouští text: „a přechodná ustanovení“.

   5. V čl. 9 se vypouští odstavec 1. bez náhrady a dosavadní odstavec 2. se přečíslovává na odst. 1. a odstavec 3. na odstavec 2.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. dubna 2019.


  V Praze dne 26. března 2019

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

  rektor

  Opatření rektora č. 19/2019

  Změna opatření rektora č. 39/2017 - Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

  K provedení: čl. 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

  Účinnost: 1. června 2019


  I.

  Opatření rektora č. 39/2017 - Podmínky přijímání zájemců, pravidla usutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku se mění a doplňuje takto:

  V čl. 2 se za slova „s maturitní zkouškou“ vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou zní: „a válečným veteránům“.


  II.

  Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2019.


  V Praze dne 31. května 2019

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

  rektor

  Všechna opatření rektora naleznete zde.


  Poznámky

  2

  Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů.


  Poslední změna: 15. září 2023 11:05 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: