• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Metodika pro uskutečňování distančních kontrol studia

  Souhlas s nahráváním ke stažení zde.

  Consent to making an audio-visual recording during an examination in here.  Kontroly studia studijního předmětu (dále jen „předmět“) je možné v návaznosti na zákon č. 188/2020 Sb., vnitřní předpis Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“)1 uskutečňovat distanční formou, a to bez ohledu na formu studia stanovenou v akreditaci daného studijního programu nebo v usnesení Rady pro vnitřní hodnocení o uskutečňování studijního programu a bez ohledu na chybějící úpravu v Pravidlech organizace studia fakulty. O zavedení distančních kontrol studia na fakultě rozhoduje děkan, o distanční kontrole studia konkrétního předmětu rozhoduje garant studijního programu po dohodě s garantem předmětu.


  V rámci distančního zkoušení byly vybrány nástroje, které jsou UK podporovány:


  1) Microsoft Teams;

  2) Adobe Connect;

  3) Turnitin (pro písemné práce);

  4) Moodle (pro testy, písemné práce).


  Systém Turnitin lze propojit s LMS Moodle prostřednictvím modulu Úkol Turnitin, návod ZDE.


  Pro kontrolu studijního předmětu je možné zvolit i nástroj, který není plně podporovaný a doporučovaný UK pro využití v distančním zkoušení (např. ZOOM, Google Meet, apod.), ale je nutné dodržovat všechny bezpečnostní zásady a případně opatření GDPR. Srovnání všech nástrojů (výhod a nevýhod) spolu s možností školení pro práci v těchto nástrojích je k dispozici na stránkách Centra celoživotního vzdělávání. Návody k centrálně podporovaným nástrojům a technickou pomoc najdete na stránkách Centra pro podporu e-learningu.


  Zvolené distanční metody hodnocení v jednotlivých předmětech by měly vyžadovat srovnatelnou studijní zátěž jako metody prezenční. Distanční kontroly studia jsou plnohodnotné, i když se liší svým charakterem. Transformací z prezenčního na distanční ověřování znalostí by se zátěž studujících neměla ani neúměrně snížit, ani významně zvýšit. Kontrola studia má prokázat především odborné znalosti a orientaci v dané problematice. Je proto důležité klást důvěru ve studenty, ale také snažit se o zamezení možnosti podvádění.


  V případě kontroly studia předmětu (např. zápočet, zkouška, klasifikovaný zápočet) doporučujeme zkoušet za přítomnosti minimálně dvou studentů (případně učitelů) jako u prezenční zkoušky, aby nedocházelo k tomu, že student je se zkoušejícím ve virtuální místnosti sám. Nastavení pravidel pro distanční kontroly studia jsou v kompetenci garantů předmětu.


  Nahrávání ústní zkoušky u kontroly studia předmětu není doporučeno a zákonem ani vyžadováno. Pokud přesto považujete nahrávání zkoušky u kontroly studia předmětu za nezbytné, je tento krok možný pouze za předpokladu, že s ním souhlasí všichni zúčastnění. Tento souhlas musí být doložitelný, např. jakou součást videa (tj. učitel položí otázku před nahráváním, a pak ještě jednou po zapnutí nahrávání), nebo písemně (mailem, prohlášením apod). V případě nahrávání kterýmkoliv účastníkem bez souhlasu všech zúčastněných se jedná o porušení předpisů na ochranu osobních údajů a občanského zákoníku. Takové jednání může být považováno za disciplinární přestupek, respektive porušení Etického kodexu UK. Videozáznam včetně souhlasu s nahráváním je nutné uchovat / uložit např. v SISu, a to po dobu maximálně jednoho roku. V případě více souboru (např. video a písemný souhlas) je nutné tyto soubory komprimovat do archivu (např. ZIP nebo RAR) . Po jednom roce budou soubory automaticky odstraněny.  1 Zdroj: Zvláštní pravidla studia na UK https://cuni.cz/UK-10446.html


  Poslední změna: 7. leden 2021 14:35 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: