• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Vzdělávací program pedagogických dovedností (LS AR 2023/2024)

  Zatímco učitelé na středních, ale i základních školách musí projít důkladnou didaktickou přípravou, u vysokoškolských učitelů to vesměs požadováno není. Přitom začít vyučovat bez odborné přípravy není vůbec snadné; někdy to může být dokonce mimořádně obtížné. A právě proto existuje tento vzdělávací program. Ať už vás výuka teprve čeká a chcete se na ni s předstihem dobře připravit, nebo už učíte a chtěli byste svoji výuku posunout na vyšší úroveň, nabízíme vám program, který vám pomůže toho dosáhnout. Vychází nejen z letitých zkušeností, které mají s výukou a školením jeho lektoři, ale také z evidence-based přístupů k vysokoškolské výuce. Začneme úvodním, den a půl trvajícím intenzivním setkáním, na které pak ještě dvakrát navážeme, a to vždy půldenním setkáním. Účastníci tak budou mít čas nabyté poznatky a inspirace z programu vyzkoušet a následně se podělit o to, jak se jim to dařilo, a během celého programu hledat, jak dále mohou svoji výuku vylepšit.


  Vzdělávací program pedagogických dovedností (VPPD) účastníkům nejen přiblíží stěžejní poznatky vysokoškolské didaktiky založené na evidence-based přístupu, ale umožní jim i přicházet s vlastními otázkami či tématy a společně na ně hledat odpověď. Po jeho absolvování budou absolventi schopni daleko lépe a reflektovaněji naplánovat svoji výuku i celý předmět, budou obeznámeni se základy efektivní výuky, vyzkouší si celou řadu výukových metod a naučí se, podle čeho vybrat tu nejvhodnější. V neposlední řadě pak odejdou s výrazně posíleným učitelským sebevědomím. Během programu jim také bude nabídnuta možnost individuální konzultace k výuce, kdy jeden z lektorů poskytne zpětnou vazbu a doporučení k jejich výukové hodině či zaslaným výukovým materiálům (více informací zde).


  Obsah programu:

  Úvod

  Co můžeme v programu očekávat?

  Zahájení, cíle vzdělávacího programu. Představení lektorů a účastníků, nastavení způsobu práce a komunikace.

  ---------

  Priority pedagogické práce vyučujících na VŠ

  Co je důležité v mé práci vyučujícího na vysoké škole?

  Osobní reflexe pojetí kvalitní výuky. Výzkumy kvality vyučování na vysoké škole, kategorizace pojetí vyučování a rolí vysokoškolského učitele. Měření kvality výuky na VŠ, oblasti, indikátory a příklady dobré praxe.

  ---------

  Efektivní vyučování na vysoké škole

  Umění vysvětlovat a umění ukazovat

  Principy učení, pozornost a paměť. Didaktické prostředky srozumitelného vysvětlování. Učení z praxe, reflexe praktické zkušenosti.

  ---------

  Zajišťování prostředí pro učení

  Jak zajišťovat bezpečné prostředí a proč je to důležité

  Psychické bezpečí a sociální vztahy ve vysokoškolské výuce. Analýza respektující komunikace, příklady a výzkumná zjištění.

  ---------

  Motivace

  Co motivuje studující, aby se učili a jak to můžeme podpořit

  Třídění motivů, sebedeterminační teorie. Postojové a didaktické možnosti podpory motivace studujících.

  ---------

  Aktivní učení

  Proč a jak podporovat zapojení všech studujících do výuky?

  Odborné argumenty pro aktivní učení. Typy interakce ve výuce a způsoby aktivizace studujících, vedení efektivní diskuse. Zpětná vazba a klíčová role otázek, formativní hodnocení na vysoké škole.

  ---------

  Plánování výuky

  Jak správně nastavit výsledky učení a jak podle nich dobře naplánovat svoji výuku?

  Způsoby plánování hodiny i celého předmětu. Pravidla a nastavení vzájemného fungování. Rozdíl semináře a přednášky.

  ---------

  Vyšší myšlenkové operace a hloubkové učení

  Jak podporovat přemýšlení a spojování znalostí pro praxi?

  Kognitivní náročnost výuky a Bloomova taxonomie. Výzkumně ověřené indikátory a příklady činností vyučujících, které podporují hloubkové učení. Sokratovské otázky. Soulad mezi cíli předmětu, hodnocením výsledků učení studujících a průběhem výuky.

  ---------

  Porozumění náročným výukovým situacím

  Jak si poradit v problematické či konfliktní situaci při práci se studujícími?

  ---------

  Závěrečné shrnutí, reflexe a evaluace programu

  Co jsme se dozvěděli a jak to dále využít? Shrnutí klíčových znalostí a dovedností, plánovaný dopad do vyučovací praxe účastníků. Reflexe a evaluace programu z pohledu účastníků, generování nových námětů k rozvoji programu, závěrečné kolokvium, vytvoření absolventského networkingu pro další sdílení zkušeností.


  Cílem programu je podpořit rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků vyučujících na Univerzitě Karlově. Program je zacílen na rozvoj kompetencí podle Rámce pro efektivní výuku na Univerzitě Karlově, a to zejména na pilíře I. (Plánování a příprava výuky) a II. (Vedení výuky). Dále jsou v programu vytvářeny předpoklady pro rozvoj pilířů III.-VI. Vzdělávací program pedagogických dovedností je tvořen tematickými výukovými bloky, které jsou doplněny řízeným samostudiem. Prostor pro reflexi a podporu učitelské sebedůvěry je zajišťován aktivizací účastníků a využíváním metod pro bezpečné kolegiální sdílení zkušeností.


  Výsledky učení - na konci programu budou účastníci schopni:


  • vysvětlit základní principy kvalitní výuky a evidence-based přístupů ve vzdělávání a vyvodit z nich důsledky pro svou výuku

  • zdůvodnit důležitost růstového myšlení, bezpečného prostředí pro učení a respektující komunikace

  • vysvětlit principy efektivního učení, fungování pozornosti a paměti; použít příklady efektivního dotazování

  • analyzovat proces výuky, s důrazem na postupy aktivizace všech studujících

  • uvést příklady několika typů motivace a použít konkrétní postupy pro motivování a aktivování studujících

  • naplánovat svou výuku s ohledem na soulad mezi cíli předmětu, hodnocením výsledků učení a průběhem výuky

  • formulovat vlastní otázky, týkající se znalostí, dovedností, postojů a hodnot spojených s výukou

  • zdůvodnit význam společného hledání odpovědí a kolegiálního sdílení


  Programu je určen primárně pro začínající akademické pracovníky a doktorandy Univerzity Karlovy (v případě zájmu je možná účast i zkušenějších pedagogů UK).  Lektoři:

  Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

  Zabývá se obecnou didaktikou, kvalitou pedagogické praxe, andragogikou a profesním rozvojem pedagogických pracovníků. Vystudovala Fakultu chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-technologické a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Působí jako odborná asistentka na obou zmíněných školách, výukově i výzkumně se věnuje kromě obecné didaktiky též mentoringu začínajících učitelů. Vede kurzy didaktických dovedností pro doktorandy a vysokoškolské učitele.


  PhDr. Radka High, Ph.D.

  Zabývá se pedagogickou a školní psychologií, zejména otázkami motivace k učení, vzděláváním nadaných žáků a dále vzděláváním akademických pracovníků. Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře psychologie PedF UK a na katedře učitelství Vysoké školy chemicko-technologické. Vede kurzy pedagogických dovedností pro doktorandy a vysokoškolské učitele, zabývá se poradenstvím pro akademiky, ale též pro pracovníky v podnikové sféře.


  JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

  Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (anglický jazyk a společenské vědy) a Právnickou fakultu UK a od roku 2009 se věnuje výuce didaktiky, zejména didaktiky práva. Na Právnické fakultě UK vede kurz základů didaktiky práva pro studenty magisterského i doktorského studia, v rámci programu Street Law vede praxe studentů na vybraných středních školách (více viz www.streetlaw.eu). Základy didaktiky práva vyučuje také na pedagogické fakultě. Zkušenosti s výukou, nastavováním kurzů i vedením studentům má z celé řady společenskovědních kurzů (např. Mediální příprava pro právníky, Sociologie pro právníky, Právo a film). Inspiraci, vedle odborné literatury, získává i od kolegů ze zahraničí, zejména Velké Británie a USA. Přes deset let působil také jako učitel společenských věd na pražském Gymnáziu Jana Keplera a pravidelně lektoruje kurzy právní didaktiky pro středoškolské učitele.


  Forma programu: PREZENČNÍ

  V letním semestru jsou vypsány dva běhy programu. Jedná se o dva běhy s totožným obsahem, nikoliv pokračování. Přihlaste se tedy prosím pouze na jeden z nabízených běhů.


  Běh je složen vždy ze čtyř setkání:


  I. běh - ZRUŠENO

  Setkání

  Datum

  Čas

  Úvodní bloková výuka

  Po 04. 03. 2024

  09:00 - 16:00

  Úvodní bloková výuka

  Út 05. 03. 2024

  09:00 - 12:30

  První navazující setkání

  St 03. 04. 2024

  14:00 - 17:30

  Druhé navazující setkání (závěrečné)

  Út 23. 04. 2024

  09:00 - 12:30


  II. běh - AKTUÁLNÍ, PŘIHLAŠOVÁNÍ BĚŽÍ

  Setkání

  Datum

  Čas

  Úvodní bloková výuka

  Út 09. 04. 2024

  09:00 - 16:00

  Úvodní bloková výuka

  St 10. 04. 2024

  14:00 - 17:30

  První navazující setkání

  Po 13. 05. 2024

  09:00 - 12:30

  Druhé navazující setkání (závěrečné)

  Út 28. 05. 2024

  09:00 - 12:30


  Místo konání: Rektorát UK, Zelená posluchárna (učebna č. 141), Celetná 20, Praha 1

  Program aktuálně běží.


  Přihlásit se jako zájemce o účast v příštím běhu!


  Účast v programu je zdarma.


  V případě dotazů nás kontaktujte na:


  Poslední změna: 12. duben 2024 18:01 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: