• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Manažerské dovednosti

  Faktory pracovní zátěže a zvládání pracovního stresu

  Kurz je zaměřen na identifikaci základních faktorů pracovní zátěže a jejich specifikaci, na fyziologické reakce typické pro stresové situace a na techniky jejich zvládání či odbourání. Kurz je zacílen na zvýšení všímavosti účastníků vůči funkčním způsobům zvládání stresových situací a na práci s osobní energií ke zvládání náročných situací v pracovním životě.


  Registrace: ZDE

  Termíny: 6.4.2023

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Forma: Distančně

  Lektor: PhDr. Jan Gruber, Ph.D.


  Vyjednávání jako komunikační technika

  Kurz je zacílen na nejpoužívanější vyjednávací styly – konzultativní a poziční vyjednávání a jejich dílčí techniky, kterými lze snáze dosahovat cílů prostřednictvím interakce s druhou stranou. Pozornost je zaměřena na kladení silných otázek, které zvyšují pravděpodobnost dohody v komunikaci, na jednotlivé kroky vyjednávání a na jejich klíčové fáze. Součástí kurzu jsou modelové situace a hry.


  Řešení pracovních konfliktů a mediace

  Kurz je zacílen na zvládání pracovních konfliktů. Pozornost je zaměřena na pojetí konfliktu, jeho zdroje, strategie (styly) řešení konfliktů, vedení konfliktního rozhovoru, předcházení konfliktům a rovněž na využití a zásady mediace při řešení pracovních konfliktů.


  Registrace: ZDE

  Termíny: 9.3.2023

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Forma: Distančně

  Lektor: PhDr. Jan Gruber, Ph.D.


  Odemykání lidského potenciálu

  Každý z nás má obrovský potenciál, ale málokdo ho dokáže využít. Nalezení své osobní výjimečnosti je krokem k poznání své mise, která se v této metodice založená právě na silných stránkách.

  V teoretické části se dozvíte řadu zajímavých informací o pozitivní psychologii a talentech, které jsou v tomto konceptu stěžejní. Poznáte základní principy fungování mozku a emocí, konceptu štěstí a naučíte se zaměřovat na vlastní silné stránky.

  V odpolední části kurzu obdrží každý účastník report svých prvních pěti silných stránek. Report bude vytvořen pro každého účastníka na základě testu silných stránek vyplněného před konáním kurzu. V druhé části kurzu se tedy Jan bude věnovat výsledkům testů silných stránek jednotlivých účastníků kurzu. S každým účastníkem projde jeho silné stránky a vysvětlí, co představuje kombinace pěti konkrétních talentů každého jednotlivce. Bude zde samozřejmě i prostor pro otázky a diskusi.


  Základy projektové řízení

  Kurz je zacílen na klíčové parametry projektového řízení. Věnuje se jednotlivým fázím projektu, základním nástrojům a technikám, problematice integrace projektu v prostředí jeho realizace (v organizaci) a marketingu projektu pro jeho akceptování. Představena jsou rovněž témata strategie řízení projektu.


  Personální činnosti vedoucího pracovníka, personální rozhovory s podřízenými

  Kurz se věnuje personální práci vedoucího pracovníka, dílčím personálním procesům a aktivitám, pracovní motivaci a stimulaci pracovníků. Důraz je kladen na vedení personálních rozhovorů s podřízenými (výběrový rozhovor, rozhovor při nástupu pracovníka, rozhovory v průběhu adaptace pracovníka, hodnotící rozhovor, disciplinární rozhovor, rozhovor s odcházejícím pracovníkem, propouštěcí rozhovor).


  Registrace: ZDE

  Termíny: 8.2.2023 , 20.2.2023

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Forma: Distančně

  Lektor: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.


  Sociálně-psychologické dovednosti v komunikaci

  Interaktivní kurz sleduje rozvoj sociálně-psychologických dovedností v komunikaci pro pracovní život účastníků, prohloubení sociálně-psychologických kompetencí. Pozornost je věnována typům osobností ve vztahu k práci, pracovnímu chování, stylům komunikace a faktorům komunikace „tváří v tvář“.


  Registrace: ZDE

  Termíny: 2.2.2023

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Forma: Distančně

  Lektor:

  PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.


  Právní minimum

  Kurz je zaměřen na základní oblasti pracovního práva. Cílem je seznámit vedoucí zaměstnance s právy a povinnostmi zaměstnavatele, vedoucích i řadových zaměstnanců, které vyplývají s platných právních předpisů, včetně úpravy vzniku a zániku pracovního poměru, úpravy pracovní doby, odměňování, překážek v práci a dovolené.


  Registrace: ZDE

  Termíny: 12.4.2023

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Forma: Distančně

  Lektor: Mgr. Romana Náhlíková Kaletová


  Time management

  Kurz se věnuje postupům a nástrojům plánování a využití času. Pozornost je zaměřena na rozpoznávání „zlodějů času“, jejich odstraňování, matice plánování času s kvadranty důležitosti a naléhavosti, metody hospodaření s časem, na systém plánování času se zaměřením na dovednosti řídit svůj čas.Kurz sleduje uvědomění si vlastních hodnot a priorit, zvládání svých rolí a cílů v pracovním i v osobním životě.


  Leadership

  Kurz se zaměřuje na styly vedení, na jejich výhody a nevýhody pro vedoucího i pro jeho tým. Sledováno je uvědomění si vlastního stylu, jeho silných stránek a potenciálu k rozvoji. Dalšími tématy kurzu jsou „smyčka“ úkolování, její dílčí kroky a návody k jejímu efektivnímu zvládnutí, sdělování cílů a vizí, práce s námitkami při úkolování a kontrolní mechanismy.


  Registrace: ZDE

  Termíny: 1.3.2023

  Čas: 12.30 - 16.30 hod.

  Forma: Distančně

  Lektor:

  PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D


  Leadership- Aj

  The course focuses on leadership styles, on their advantages and disadvantages both for the leader and for the team. Emphasis is placed on realising one's own style, its strengths and development potential. Other topics include the delegation, its partial steps and instructions on how to efficiently handle it; communicating goals and visions; dealing with objections during tasking and control mechanisms, providing feedback


  Poslední změna: 20. leden 2023 17:28 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: