• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Manažerské dovednosti

  Time management

  Kurz se věnuje postupům a nástrojům plánování a využití času. Pozornost je zaměřena na rozpoznávání „zlodějů času“, jejich odstraňování, matice plánování času s kvadranty důležitosti a naléhavosti, metody hospodaření s časem, na systém plánování času se zaměřením na dovednosti řídit svůj čas.Kurz sleduje uvědomění si vlastních hodnot a priorit, zvládání svých rolí a cílů v pracovním i v osobním životě.


  Termíny:

  11. 10. 2023, čas: 9.00 – 13.00 hod., registrace: zde


  Základy projektové řízení

  Kurz je zacílen na klíčové parametry projektového řízení. Věnuje se jednotlivým fázím projektu, základním nástrojům a technikám, problematice integrace projektu v prostředí jeho realizace (v organizaci) a marketingu projektu pro jeho akceptování. Představena jsou rovněž témata strategie řízení projektu.


  Termíny:

  18. 10. 2023, čas: 9.00 – 13.00 hod., registrace: zde


  Vyjednávání jako komunikační technika

  Kurz je zacílen na nejpoužívanější vyjednávací styly – konzultativní a poziční vyjednávání a jejich dílčí techniky, kterými lze snáze dosahovat cílů prostřednictvím interakce s druhou stranou. Pozornost je zaměřena na kladení silných otázek, které zvyšují pravděpodobnost dohody v komunikaci, na jednotlivé kroky vyjednávání a na jejich klíčové fáze. Součástí kurzu jsou modelové situace a hry.


  Termíny:

  13. 10. 2023, čas: 13.00 – 17.00 hod., registrace: zde


  Vyjednávání jako komunikační technika - pro pokročilé

  Kurz je určený absolventům první části základů vyjednávání, na které navážeme praktickým nácvikem a tréninkem různých vyjednávacích situací pomocí modelových her či rozboru reálných situací z praxe. Kromě praktického tréninku je setkání zaměřené na zdokonalování kompetence vyjednávat prostřednictvím hlubších teoretických poznatků a edukačních videonahrávek. Hlavní zásadou pokročilého kurzu je péče o komfort účastníků, proto bude na vás, v jaké roli se jednotlivých aktivit budete účastnit.


  Termíny:

  20. 10. 2023, čas: 13.00 – 17.000 hod., registrace: zde


  Faktory pracovní zátěže a zvládání pracovního stresu

  Kurz je zaměřen na identifikaci základních faktorů pracovní zátěže a jejich specifikaci, na fyziologické reakce typické pro stresové situace a na techniky jejich zvládání či odbourání. Kurz je zacílen na zvýšení všímavosti účastníků vůči funkčním způsobům zvládání stresových situací a na práci s osobní energií ke zvládání náročných situací v pracovním životě.


  Termíny:

  30. 11. 2023, čas: 12.30 – 16.30 hod., registrace: zde


  Leadership

  Kurz se zaměřuje na styly vedení, na jejich výhody a nevýhody pro vedoucího i pro jeho tým. Sledováno je uvědomění si vlastního stylu, jeho silných stránek a potenciálu k rozvoji. Dalšími tématy kurzu jsou „smyčka“ úkolování, její dílčí kroky a návody k jejímu efektivnímu zvládnutí, sdělování cílů a vizí, práce s námitkami při úkolování a kontrolní mechanismy.


  Termíny:

  22. 11. 2023, čas: 12.30 – 16.30 hod., registrace: zde


  Řešení pracovních konfliktů a mediace

  Kurz je zacílen na zvládání pracovních konfliktů. Pozornost je zaměřena na pojetí konfliktu, jeho zdroje, strategie (styly) řešení konfliktů, vedení konfliktního rozhovoru, předcházení konfliktům a rovněž na využití a zásady mediace při řešení pracovních konfliktů.


  Termíny:

  26. 10. 2023, čas: 12.30 – 16.30 hod., registrace: zde


  Sociálně-psychologické dovednosti v komunikaci

  Interaktivní kurz sleduje rozvoj sociálně-psychologických dovedností v komunikaci pro pracovní život účastníků, prohloubení sociálně-psychologických kompetencí. Pozornost je věnována typům osobností ve vztahu k práci, pracovnímu chování, stylům komunikace a faktorům komunikace „tváří v tvář“.


  Termíny:

  07. 12. 2023, čas: 12.30 – 16.30 hod., registrace: zde:zde


  Personální činnosti vedoucího pracovníka, personální rozhovory s podřízenými

  Kurz se věnuje personální práci vedoucího pracovníka, dílčím personálním procesům a aktivitám, pracovní motivaci a stimulaci pracovníků. Důraz je kladen na vedení personálních rozhovorů s podřízenými (výběrový rozhovor, rozhovor při nástupu pracovníka, rozhovory v průběhu adaptace pracovníka, hodnotící rozhovor, disciplinární rozhovor, rozhovor s odcházejícím pracovníkem, propouštěcí rozhovor).


  Termíny:

  07. 12. 2023, čas: 12.30 – 16.30 hod., registrace: zde:zde


  Právní minimum

  Kurz je zaměřen na základní oblasti pracovního práva. Cílem je seznámit vedoucí zaměstnance s právy a povinnostmi zaměstnavatele, vedoucích i řadových zaměstnanců, které vyplývají s platných právních předpisů, včetně úpravy vzniku a zániku pracovního poměru, úpravy pracovní doby, odměňování, překážek v práci a dovolené.


  Termíny:

  25. 10. 2023, čas: 12.30 – 16.30 hod., registrace: zde:zde
  Poslední změna: 18. září 2023 07:55 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: