• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  O programu


  Cílem navrhovaného vzdělávacího programu je vytvořit platformu pro předávání a sdílení teoretických znalostí i praktických dovedností a zkušeností z oblasti vysokoškolské pedagogiky. Měnící se charakter vysokoškolské výuky vyžaduje soustavné zvyšování pedagogických kompetencí akademických pracovníků, a to nejen těch začínajících. Jejich systematická příprava na pedagogickou práci může být důležitým kritériem hodnocení kvality vzdělávací, ale i výzkumné činnosti univerzity. Program je proto projektován nikoli jako prakticistický soubor návodů či doporučení, ale jako široká nabídka teoreticky ukotvených poznatků vysokoškolské pedagogiky, coby etablované vědní disciplíny.


  Základní principy

  1. Otevřenost k inovacím a novým trendům. Program je koncipován jako otevřený, což umožňuje do něj průběžně včleňovat aktuální témata a inovovat jejich obsah. Program je otevřený i k novým lektorům, kteří projeví kvalifikovaný zájem do něj vstoupit. Přes vysokou míru otevřenosti je ze strany rektorátu garantován základní rozsah neopomenutelných poznatků, které budou účastníkům zprostředkovány, ať již formou přímé výuky anebo distančně. Podstatným rysem zamýšlené otevřenosti je i systematická spolupráce s externími odborníky mimo univerzitu, vč. zahraničních expertů.


  2. Evidence-based přístup k vysokoškolské pedagogice. Poznatky vysokoškolské didaktiky a pedagogiky, které jsou součástí navrhovaného programu, jsou zásadně výsledkem reflektované pedagogické praxe a výzkumu, vycházejí z evidence-based přístupu a z teoretických základů věd o výchově. Program tudíž není receptářem osvědčených nápadů, ale skutečným univerzitním vzdělávacím programem, který přibližuje poznatky věd o výchově odborníkům z jiných oblastí a přispívá tím k interdisciplinárnímu diskurzu.


  3. Respekt k potřebám, možnostem a zkušenostem cílové skupiny. Vzdělávací program má specifickou cílovou skupinu, kterou jsou akademičtí pracovníci rozmanitého oborového zaměření a s rozdílnou délkou praxe. Z tohoto důvodu bude obsahová i organizační stránka výuky v maximální možné míře přizpůsobena aktuálnímu složení skupiny.


  Koncepce programu

  Vzdělávací program má dva na sebe navazující cykly – základní cyklus se skládá ze šesti modulů, zaměřených převážně na vysokoškolskou didaktiku a pedagogickou komunikaci. Navazující cyklus volitelných modulů nabízí zájemcům doplňková témata zaměřená např. na akademickou kulturu a etiku, tvorbu didaktických testů, prezentační dovednosti, nové formy e-learningu apod. Každý modul sestává ze čtyř vyučovacích hodin a je doplněn elektronickou studijní oporou.  Po absolvování závěrečného modulu základního cyklu, resp. alespoň dvou libovolných doplňkových modulů, obdrží frekventanti osvědčení Univerzity Karlovy (s výčtem modulů, kterých se zúčastnili).
  Poslední změna: 8. březen 2023 16:07 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: