• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Písemné přijímací testy na vysokou školu: Hodnocení založené na důkazech

  Workshop se zaměřuje na metodiku písemného testování při přijímacích zkouškách na vysokou školu. Účastníci se naučí identifikovat a aplikovat efektivní prediktory akademického úspěchu. Porozumí klíčovým konceptům reliability a validity testů a nástrojům pro jejich ověřování. S využitím položkové analýzy budou schopni posoudit kvalitu testových úloh, porovnat ji s výsledkem recenze a navrhnout optimalizaci položek. Diskutována bude férovost hodnocení a strategie pro snižování testové úzkosti. Workshop se dále zaměří na sestavování úloh, porovnání uzavřených a otevřených formátů, a principy nastavování mezí a adjustování skóre. Tato interaktivní sezení nabídnou účastníkům praktické nástroje pro zvyšování efektivity a spravedlnosti přijímacích testů.


  Výsledky učení:

  • Popíše cíle vysoké školy při výběru uchazečů o studium.

  • Vyjmenuje nejčastěji zvažované prediktory akademického úspěchu pro výběr uchazečů na vysoké školy a porovná je.

  • Pro konkrétní podmínky vybere nejvhodnější prediktory akademického úspěchu. Výběr odůvodní a popíše vlastnosti vybraných prediktorů.

  • Vysvětlí pojem reliabilita zkoušky/testu. Uvede příklady situací, které snižují reliabilitu.

  • Vysvětlí pojem validita testu/zkoušky. Vysvětlí vztah mezi reliabilitou a validitou. Uvede příklady situací, které ohrožují validitu testu/zkoušky.

  • Vysvětlí vliv testové úzkosti na reliabilitu zkoušky. Vyjmenuje nejčastější zdroje testové úzkosti. Ke každému uvede příklady postupů, kterými lze testovou úzkost snížit.

  • Interpretuje vybrané charakteristiky testové úlohy získané položkovou analýzou (obtížnost, diskriminační schopnost, analýzu distraktorů). Na základě výsledků položkové analýzy doporučí úpravy testové úlohy tak, aby se zvýšila její kvalita.

  • Interpretuje vybrané výstupy analýzy testu (histogram, reliabilita, Cronbachovo alfa, kriteriální validita).

  • Porovná absolutní a relativní nastavení mezí. Uvede příklady metod absolutního a relativního nastavování mezí.

  • Vysvětlí princip adjustování skóre. Vysvětlí význam adjustování skóre pro férovost testování. Popíše obtíže spojené s adjustováním skóre.

  • Popíše nejčastěji používané formáty uzavřených písemných testových úloh (SBA, MTF a jejich varianty) a porovná jejich vlastnosti.

  • Popíše nejčastěji používané formáty otevřených testových úloh (SAQ, MEQ, esej a jejich varianty). Vysvětlí jejich výhody a nevýhody. Porovná vlastnosti otevřených a uzavřených úloh.


  Kompetence rozvíjené v programu:

  Kurz rozvíjí kompetence spadající do pilíře 3 (Zpětná vazba a hodnocení), pilíře 4 (Reflexe výuky a profesní rozvoj vyučujících) a do pilíře 5 (Profesní spolupráce) Rámce pro efektivní výuku na UK. Především se soustředí na následující kompetence:

  • (Pilíř 3) Bod 1. Vyučující spravedlivě a transparentně hodnotí, zda studující splnili požadavky předmětu.

  • (Pilíř 4) Bod 4. Vyučující se pravidelně a systematicky vzdělává ve způsobech zlepšování kvality výuky.

  • (Pilíř 5) Bod 1. Vyučující se pravidelně zapojuje do diskuzí o výuce se svými kolegy a kolegyněmi, aby se vzájemně inspirovali a sdíleli své zkušenosti.


  Lektoři:

  MUDr. Martin Vejražka, PhD. učí lékařskou biochemii na 1. lékařské fakultě UK. Kromě toho se dlouhodobě věnuje metodice zkoušení a testování a elektronické podpoře výuky medicíny. Mimo jiné stál u zrodu WikiSkript, dnes nejnavštěvovanějšího webu pro pregraduální studium medicíny. Mezi jeho koníčky patří společenský tanec a klasická lingvistika. Dovolenou trávil nejraději na horách, absolvoval přechody mnoha velehor; v současnosti ovšem relaxuje spíše s rodinou na chatě a na malé dřevěné plachetnici.


  RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Ve svém profesním životě měl štěstí na vzrušující témata. Nejprve pracoval na využití rázových vln v medicíně. Později se posunul k podpoře informačních technologií a výuce informatiky na 1. LF UK. Spolu s Martinem Vejražkou vytvořili výukový portál WikiSkripta. V souvislosti s přechodem atestací na fakulty se začal zabývat testováním a psychometrií. Společně s ostatními přednášejícími připravili příručku Testování na lékařských fakultách. Zajímá se o historii, paragliding a fotografování.


  Lektoři programu vydali na začátku roku 2022 publikaci Testování a hodnocení studentů na UK, která je přístupná v open access režimu viz https://karolinum.cz/autori/stuka-cestmir-7826


  Termín: Program proběhl


  Mám zájem o program!

  Přihlaste se jako zájemce o účast v programu a bude Vám zaslána zpráva, pakliže bude vypsán nový termín programu.


  Účast v programu je zdarma.


  Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat na adrese:  Poslední změna: 24. duben 2024 13:55 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: