• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Často kladené dotazy (FAQ)

  You can download document about FAQ in english here.


  Otázka: O zavedení distančních zkoušek na fakultě rozhoduje děkan. Jakou formu má mít jeho rozhodnutí?

  Odpověď: Forma rozhodnutí není určena. Klíčové je, aby studenti a vyučující byli dopředu dostatečně informováni (e-mailem, přes webové stránky, sociální sítě apod.). Rovněž je možné využít opatření děkana.


  Otázka: Kdo rozhoduje o zavedení distančních státních zkoušek na fakultě? Kdo rozhoduje o zavedení distančních státních zkoušek na fakultě?

  Odpověď: O umožnění distanční formy státních zkoušek u daného studijního programu rozhoduje děkan po dohodě s garantem tohoto studijního programu. Děkan a garant se mohou domluvit jakkoliv, po e-mailu nebo telefonu. V naprosté většině případů by mělo dojít ke shodě, nicméně pokud k takové shodě nedojde, rozhodne děkan - děkan je tím, kdo má konečnou zodpovědnost.


  Otázka: O distanční kontrole studia konkrétního předmětu rozhoduje garant studijního programu po dohodě s garantem předmětu. Stačí, když se dohodnou e-mailem nebo po telefonu?

  Odpověď: Ano.


  Otázka: Má student povinnost účastnit se distanční zkoušky?

  Odpověď: Nemá. Stejně jako u prezenční zkoušky má student možnost se na termín přihlásit nebo nepřihlásit. Nicméně minimální počet vypsaných termínů je tři celkem, tedy dohromady distančních a prezenčních, přičemž musí být vypsány v průběhu celého zkouškového období (včetně července a září). Tudíž se může stát, že prezenční termín bude jen jeden, v extrémním případě, kdy dojde k prodlužování současných opatření do podzimu, žádný.


  Otázka: Počítají se distanční zkoušky do minimální počtu termínů vypisovaných fakultou?

  Odpověď: Ano, podle čl. 8 odst. 14 SZŘ UK počet vypsaných termínů musí být přiměřený počtu studentů a nesmí být menší než tři. Je tak na studentovi, jak si zkoušky rozvrhne.


  Otázka: Jak se započítávají neúspěšné pokusy v případě distančních kontrol studia předmětu?

  Odpověď: Neúspěšné pokusy se počítají standardně, stejně jako u prezenčních kontrol studia. Počet opravných termínů pro splnění kontroly studia předmětu, který stanovují Pravidla pro organizaci studia podle čl. 8 odst. 7 SZŘ, platí pro distanční a prezenční dohromady (nikoliv například tři pokusy distančně a tři pokusy prezenčně).


  Otázka: Je možné změnit podmínky pro splnění předmětu? Je možné změnit pravidla pro průběh kontroly studia předmětu?

  Odpověď: Ano. Může tak dojít například k tomu, že místo ústní zkoušky bude zkouška písemná, případně že bude větší důraz kladen na průběžnou práci během semestru (četba, domácí úkoly, seminární práce, prezentace...). Obtížnost splnění studijních předmětů by měla zůstat stejná a odpovídat počtu kreditů.


  Otázka: Je třeba zachovat způsob zakončení předmětu (formu kontroly studia předmětu) podle akreditace?

  Odpověď: Ano. Pokud je v akreditaci určeno, že je předmět zakončen zkouškou, je třeba jej zakončit zkouškou. To samé platí i v případě ostatních forem kontroly studia předmětu.


  Otázka: Liší se distanční a prezenční zkoušky v obtížnosti?

  Odpověď: Obtížnost distančních a prezenčních zkoušek je stejná a obtížnost splnění studijního předmětu by měla odpovídat počtu kreditů.


  Otázka: Je třeba dodržovat další pravidla týkající se vypisování zkoušek uvedená v čl. 8 odst. 14 SZŘ UK?

  Odpověď: Ano, alespoň dva termíny spadající do zkouškového období musí být vypsány před začátkem tohoto období. Další termíny zkoušky lze vypsat s nejméně týdenním předstihem. Pokud jsou ve zkouškovém období vypsány pouze tři termíny a třetí vypsaný termín je kapacitně naplněn, musí být jeho kapacita navýšena nebo musí být vypsán další termín, nebrání-li tomu harmonogram akademického roku.


  Otázka: Platí pro distanční zkoušky stejná pravidla týkající se omluvy ze zkoušek?

  Odpověď: Ano.


  Otázka: Jak ověřit totožnost studenta při zkoušce online?

  Odpověď: Totožnost studenta lze při videohovoru ověřit ukázáním průkazu studenta nebo občanského průkazu na kameru. Další možností je ověřit totožnost studenta oproti fotografii v SISu. Student se může přihlásit do svého systému a ukázat fotografii prostřednictvím sdílené plochy. V případě písemné zkoušky se student hlásí do systému pomocí svých údajů CAS. V případě přítomnosti veřejnosti na státní závěrečné zkoušce je doporučeno, aby student ukazoval průkaz studenta, nikoliv občanský průkaz.


  Otázka: Jak se student na distanční zkoušku přihlašuje?

  Odpověď: Na termín zkoušky se student přihlásí prostřednictvím SISu.


  Otázka: Jak vyřešit způsob losování otázek?

  Odpověď: V případě nutnosti losování otázek doporučujeme zachovávat pravidla dle běžných zvyklostí. Losování v tomto případě může provést zkoušející, je však potřebné zajistit jeho nezpochybnitelnost (např. ukázat, že sada otázek je kompletní a losovat před kamerou; losovat elektronickým nástrojem garantovaným fakultou apod.).


  Otázka: Jak vyřešit způsob losování otázek u státních zkoušek, pokud jsou podrobnosti dány Pravidly pro organizaci studia na fakultě?

  Odpověď: Pokud Pravidla pro organizaci studia na fakultě určují způsob losování či výběru otázek, a tento způsob nelze při distančním zkoušení zachovat, je třeba studenty předem informovat o odlišném způsobu losování otázek. Je třeba v maximální míře šetřit práva studenta.


  Otázka: Jak ošetřit, že dojde k výpadku spojení či zkouška neproběhne z důvodu technických potíží? Je počet pokusů omezen?

  Odpověď: Zkoušející se v první řadě musí snažit o znovunavázání spojení se studentem. Pokud je zkoušení definitivně přerušeno, je v kompetenci zkoušejícího určit, zda dosavadní průběh zkoušky vedl k dostatečnému ověření znalostí. Buď proběhlou kontrolu studia standardně vyhodnotí, nebo bude muset student být zkoušen znovu. Není možné, aby termín propadl z důvodu technických problémů, ať už na straně studenta nebo zkoušejících. Fakulta může pravidla specifikovat podle nástroje a průběhu kontroly studia předmětu, ale musí s nimi studenty předem seznámit.


  Otázka: Jak postupovat v případě nutnosti vytvořit protokol o zkoušce nebo o státní závěrečné zkoušce?

  Odpověď: V případě, že dle předpisu má o průběhu zkoušky vzniknout protokol, je třeba jej vytvořit stejně jako v případě prezenčního zkoušení (v needitovatelném formátu, např. pdf), který komise schválí (např. per rollam). Je doporučeno postupovat dle standardních pravidel zhotovování protokolu v rámci prezenčních zkoušek.

  V případě státních závěrečných zkoušek a obhajob disertační práce se protokol vyhotovuje ve stejném režimu jako při prezečním zkoušení.  Otázka: Poskytuje univerzita asistenci studentům, kteří nemají přístup k počítači či internetu tak, aby mohli distanční zkoušku složit?

  Odpověď: Centrum Carolina má k dispozici několik notebooků k zapůjčení (kontakt: Mgr. Jana Vlasáková, , tel.: 224 491 604). Dále záleží na fakultě, zda má vhodné prostředky k zapůjčení.


  Otázka: Jak může komise hlasovat na dálku?

  Odpověď: Na většině platforem je možné využít chat, vždy je však třeba dbát na to, aby to byl chat bez přítomnosti studenta. V případě, kdy je podle čl. 11 odst. 13 SZŘ UK potřebné uchovat záznam a výsledek hlasování (obhajoba dizertační práce a státní doktorská zkouška) stejně jako u prezenčně uskutečňované zkoušky, je nutné ho uchovat i při distančně uskutečňované zkoušce (např. printscreen).  Poslední změna: 5. květen 2020 18:02 
  Sdílet na: