• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Výsledky učení

  Jedním z postupů, které prokazatelně zlepšují učení, je ověřování znalostí, dovedností a postojů. Aby bylo možno je transparentně ověřit, je zapotřebí mít je k dispozici sepsané. Samotný způsob ověření toho, co na konci předmětu absolventi dokáží, je zásadní pro smysluplnost celého vzdělávání - nejde ani o okrajovou technikálii, ani o prostor pro improvizaci. Nástrojem, který je k tomuto účelu již desetiletí používán, jsou tzv. výsledky učení (learning outcomes).

  Jde o seznam zadání, která jsou formulována pro studenty jednoznačně srozumitelným způsobem; jsou měřitelná pro možnost objektivního posouzení, zdali je student splnil nebo ne; jsou splnitelná a jednoznačně formulovaná a jsou provázána s realistickým odhadem času potřebného k jejich splnění bez podvádění. Tvorba výsledků učení je dobře definovaný proces. Účastníci kurzu se seznámí s ověřováním šesti úrovní vzdělávání (dle Blooma), tj. 1) zapamatování, 2) porozumění, 3) řešení problémů, 4) rozbor jevů a popis vztahů, 5) vyhodnocování a činění závěrů, 6) tvorba.

  Část webináře bude věnování procvičování tvorby kolaborativní formou a diskusi nad motivací k tvorbě výsledků učení, jako je např. kompatibilita vzdělávání se zahraničními univerzitami, objektivizace hodnocení, redukce neproduktivního stresu, budování užitečných myšlenkových návyků a cílení pozornosti, mapování návaznosti kurikula, systém ECTS kreditů, nařízení vlády o standardech pro akreditace VŠ. V závěru budou diskutovány nejčastěší problémy s výsledky učení a omezení tohoto nástroje.


  Absolvent kurzu dokáže:

  1) rozlišit a porovnat použití sylabů, cílů učení (learning goals) a výsledků učení (learning outcomes);

  2) využít Bloomovu taxonomii při výběru aktivních sloves pro ověření dosažení různých úrovní cílů učení;

  3) sestavit výsledky učení pro jednu výukovou jednotku svého předmětu (cvičení/seminář/přednášku) a porovnat je s veřejně dostupnými learning outcomes pro svůj obor vyučovaný na zahraniční univerzitě;

  4) rozpoznat nejčastější chyby při sestavování výsledků učení;

  5) využít výsledků učení k realistickému odhadu studijní zátěže pro účastníky svého kurzu.


  Lektor:

  Prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Ústav histologie a embryologie a Biomedicínské centrum.

  Vystudoval učitelství biologie a chemie pro SŠ na Západočeské univerzitě v Plzni, všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově. Přes 20 let je vyučujícím na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v oboru histologie, mikroskopické anatomie a embryologie. Vyhledává a implementuje prvky dobré učitelské praxe podle mezinárodních standardů, byl řešitelem šesti úspěšných projektů pro inovaci výuky. Je také autorem a editorem 15 učebních textů včetně učebnice Memorix histologie, oceněné Cenou Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 ve vědách lékařsko-farmaceutických.

  V magisterském programu byl školitelem 35 studentských vědeckých prací; v doktorském studijním programu školitelem či konzultantem deseti obhájených dizertací a jedné další běžící. Spolupracuje se studentskými spolky českých i zahraničních studentů a přednáší na Univerzitě třetího věku, Juniorské univerzitě a Mezinárodní letní škole experimentální chirurgie LF UK v Plzni. V letech 2006-2019 absolvoval celkem 13 stáží jako výzkumník či učitel na Veterinární univerzitě ve Vídni. V kategorii Nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense pro rok 2018. Založil a vedl (2013-2022) Laboratoř kvantitativní histologie, která se zabývá např. prokrvením normálních i nádorových vzorků, hojením tkání a orgánů s využitím biomateriálů a eticky ospravedlnitelným designem in vivo experimentálních studií. V letech 2013-2020 byl garantem 20 projektů smluvního výzkumu pro zadavatele z komerční sféry i veřejných institucí, včetně zadavatele ze zahraničí.

  Koníčky: sport, hudba. Bibliometrické údaje viz profily v databázích:

  o Web of Science (Researcher ID: I-2728-2017)

  https://www.webofscience.com/wos/author/record/1790280

  o ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Zbynek_Tonar

  o ORCID ID orcid.org/0000-0002-7200-9894


  Forma: distanční (MS Teams)


  Program již proběhl.


  V případě zájmu o účast je možné se přihlásit jako zájemce: ZDE

  O vypsání dalšího termínu programu, budete následně informováni.


  Účast v programu je zdarma.


  V případě dotazů se na nás obraťte:
  Poslední změna: 26. říjen 2023 08:27 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: