• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Aktivizujúce stratégie vo vysokoškolskom vzdelávaní

  Zveme vás na workshop "Aktivizujúce stratégie vo vysokoškolskom vzdelávaní", který povede kolegyně Mgr. Jana Trabalíková, Ph.D., odbornice v oblasti VŠ didaktiky ze Žilinské univerzity na Slovensku. Tento workshop se uskuteční v rámci programu Erasmus.


  Anotace programu: Pre vysokoškolského učiteľa je v súčasnosti výzvou aktivizovať svojich študentov súčasne po stránke intelektuálnej, afektívnej ale aj psychomotorickej, upútať ich zmysly, záujem a koncentrovať ich pozornosť v práci s odbornými materiálmi. Na workshope si v kontexte prípadovej štúdie môžete v rámci jednoliateho celku vyskúšať efektívne použitie rôznych aktivizujúcich vyučovacích metód a techník. Vstúpiac do roly študenta si na vlastnej skúsenosti overíte, či a ako je pre Vás vhodné využívať skladačkové učenie (JIGSAW), pojmové mapovanie, hranie rol, brainstorming, brainwriting, či krátke diskusné techniky ako think-pair-share alebo snowball v kombinácii s peer-learning. Zároveň si overíte, za akých podmienok môže fungovať spolupráca študentov v malých skupinách a ako ju podporiť reflexiou po aktivite. Dynamiku workshopu podporíme použitím online nástrojov a spoločne navrhneme, ako konkrétne skúsenosť a vedomosti z workshopu tvorivo aplikovať vo svojich vyučovacích predmetoch. Pokiaľ si kladiete otázku, akým spôsobom prirodzene aktivizovať študentov a pracovať s nimi v pozitívnej a tvorivej atmosfére vo vyučovaní, budeme sa tešiť Vašej účasti.


  Výsledky učení:

  • Účastníci v role vysokoškolského študenta overujú efektívnosť použitia rôznych aktivizujúcich metód, techník vyučovania a online nástrojov vo vyučovaní.

  • Účastníci kriticky posudzujú efektívnosť využitia týchto vyučovacích metód, techník a online nástrojov vo svojich predmetoch.

  • Účastníci na základe zažitej skúsenosti vypracujú návrh tvorivého zaradenia zvolených aktivizujúcich metód, techník vyučovania a online nástrojov do vlastnej výučby.


  Kompetence rozvíjené v programu:

  Kurz rozvíjí kompetence spadající do pilíře 1 (Plánování a příprava výuky), pilíře 2 (Vedení výuky) a pilíře 6 (Podpora výuky prostřednictvím digitálních technologi) Rámce pro efektivní výuku na UK. Především se soustředí na následující kompetence:

  • (Pilíř 1) Vyučující volí výukové strategie, které přispívají k dosažení očekávaných výsledků učení, a přizpůsobuje je potřebám studujících.

  • (Pilíř 2) Vyučující vede studující k přijímání odpovědnosti za vlastní učení.

  • (Pilíř 2) Vyučující používá různé strategie, které podporují aktivní učení.

  • (Pilíř 2) Vyučující vede výuku, která respektuje různorodost studujících.

  • (Pilíř 6) Vyučující smysluplně a efektivně zapojuje do výuky digitální technologie.


  Lektor: Mgr. Jana Trabalíková, Ph.D.

  Odborníčka v oblasti vysokoškolskej didaktiky. Vedie kurzy zamerané na podporu vysokoškolských učiteľov v pedagogickej činnosti na Žilinskej univerzita v Žiline, zvlášť sa zameriava na oblasť aktivizácie študentov v inžinierskom vzdelávaní. Na workshopoch využíva interaktívne vyučovacie metódy, tréning a aplikáciu do výučby. Vo výskume a projektovej činnosti sa zaoberá aktivizujúcimi vyučovacími metódami vysokoškolského vzdelávania zvlášť v inžinierskych študijných programoch a možnosťami systematickej podpory vysokoškolských učiteľov v pedagogickej činnosti.


  Kdy: Program proběhl


  Mám zájem o účast! Přihlaste se jako zájemce o účast v programu a bude Vám zaslána zpráva, pakliže bude vypsán nový termín programu.


  Účast v programu je zdarma.


  Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat na adrese:  Poslední změna: 24. duben 2024 08:33 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: