• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Design vysokoškolského kurzu sdíleného v meziuniverzitní alianci 4EU+

  Anotace:

  Meziuniverzitní aliance 4EU+, jejíž je UK zakládajícím členem, umožňuje svým univerzitám mezi sebou sdílet kurzy. Tato nabídka se pro každý semestr objevuje na webu aliance https://4euplus.eu/4EU-33.html. Podoba a zvyklosti výuky mají na různých evropských univerzitách mnoho společného, někdy však odlišné pojetí, názvosloví i tradici. Smyslem tohoto kurzu je soupis kroků, jejichž respektováním se lze, z pohledu vyučujícího, co nejvhodněji přiblížit standardům obvykle očekávaným od mezinárodních kurzů. Konkrétně pak: 1) formulace výsledků učení jako základního východiska pro ověření kompetencí absolventů kurzu; 2) způsoby designu nově vznikajícího kurzu či úpravy kurzu stávajícího, a to jak za situací, kdy je sdílený kurz tvořen a vyučován jen ze strany UK, tak pro situaci, kdy se na něm podílí více pracovišť.


  V rámci dvouhodinového distančního webináře budou sdíleny teoretické podklady, ale zejména proběhnou praktické ukázky pedagogických dovedností potřebných k přípravě mezinárodně sdíleného kurzu. To zahrnuje i platformu doporučenou 4EU+ pro design kurzů (https://abc-ld.org/). Vítáni jsou jak účastníci, kteří mohou sdílet vlastní zkušenost s vyučováním mezinárodních kurzů, tak účastníci, kteří nároky a ne/výhody této cesty teprve zvažují.


  Absolvent kurzu dokáže:

  1) formulovat mezinárodně srozumitelné výsledky učení;

  2) navrhnout a odůvodnit design kurzu tak, aby co nejefektivněji vedl k naplnění těchto výsledků;

  3) zvolit v kurzu vhodné poměry mezi modalitami učení, jako jsou získávání informací, jejich vyhledávání, diskuse, spolupráce, procvičování a tvorba;

  4) zařazovat formativní a sumativní hodnocení;

  5) realisticky odhadnout studijní zátěž pro účastníky kurzu.  Lektor:

  Prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Ústav histologie a embryologie a Biomedicínské centrum

  Vystudoval učitelství biologie a chemie pro SŠ na Západočeské univerzitě v Plzni, všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově. Přes 20 let je vyučujícím na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v oboru histologie, mikroskopické anatomie a embryologie. Zabývá se postupy výuky založené na důkazech (evidence-based teaching a je řešitelem šesti úspěšných projektů pro inovaci výuky. Je také autorem a editorem 15 učebních textů včetně učebnice Memorix histologie, oceněné Cenou Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 ve vědách lékařsko-farmaceutických.

  V magisterském programu byl školitelem 33 studentských vědeckých prací; v doktorském studijním programu školitelem či konzultantem šesti obhájených dizertací a pěti dalších běžících. Spolupracuje se studentskými spolky českých i zahraničních studentů a přednáší na Univerzitě třetího věku, Juniorské univerzitě a Mezinárodní letní škole experimentální chirurgie LF UK v Plzni. V letech 2006-2019 abslovoval celkem 13 stáží jako výzkumník či učitel na Veterinární univerzitě ve Vídni. V kategorii Nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense pro rok 2018. Založil a vede Laboratoř kvantitativní histologie, kde se zabývá např. prokrvením normálních i nádorových vzorků, hojením tkání a orgánů s využitím biomateriálů a eticky ospravedlnitelným designem in vivo experimentálních studií. V letech 2013-2020 garantem 20 projektů smluvního výzkumu pro zadavatele z komerční sféry i veřejných institucí, včetně zadavatele ze zahraničí. Koníčky: sport, hudba. Bibliometrické údaje viz profily v databázích:

  o Web of Science (Researcher ID: I-2728-2017)

  o PublOns Profile https://publons.com/author/1267747/zbynek-tonar

  o ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Zbynek_Tonar

  o ORCID ID orcid.org/0000-0002-7200-9894  Forma: Distanční


  Program již proběhl. Zájem o účast v programu lze vyjádřit: zde


  Účast v programu je zdarma.


  V případě dotazů se obracejte na:  Poslední změna: 18. září 2023 09:10 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: