• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  VŠ výuka založená na důkazech

  Webinář má 2 části:


  VŠ výuka založená na důkazech 1: Výsledky učení (20. 10. 2021; 16:00 - 17:30 hod.)

  VŠ výuka založená na důkazech 2: Malé změny s velkým dopadem (27. 10. 2021; 16:00 - 17:30 hod.)


  VŠ výuka založená na důkazech 1: Výsledky učení


  Jak zkušení vyučující, kteří výuku svých předmětů průběžně aktualizují, tak ti, kteří s ní teprve začínají, mají mnoho možností, kterým směrem napřít svoji energii. Zpravidla se v omezeném čase a s omezenými zdroji snažíme připravit ji tak, aby byla pro studenty co nejpřínosnější.

  Cíle webináře jsou dva:

  1) Představit ty postupy a techniky, jejichž účinnost je podpořena daty z dobře kontrolovaných a publikovaných studií z oblasti kognitivních věd a spadají tak do oblasti výuky založené na důkazech („evidence-based teaching“).

  2) Ovládnout první z těchto postupů, kterým jsou tzv. výsledky učení („learning outcomes“).

  Jde o seznam kontrolovatelných, splnitelných, měřitelných jednoznačných, veřejných a všem srozumitelných zadání, po jejichž splnění jsme se studentem spokojeni. Používáme je ke kontrole, zkoušení a hodnocení bez ohledu na to, kdo je zrovna zkoušející osobou. Jsou základem akreditace a mezinárodní srovnatelnosti předmětu a měřítkem jeho prestiže a náročnosti. Pro studenty jsou vodítkem k zodpovědné a věcné přípravě ke zkoušce a usnadňují orientaci v tom, co je skutečně důležité. V první části se přednášející podělí o praktické zkušenosti ze sestavování a z několikaletého používání výsledků učení ve VŠ výuce z pohledu vyučujícího, z pohledu studentů i z pohledu fakulty. V druhé části si účastníci sestaví výsledky učení pro jednu vyučovací jednotku svého předmětu (k tomu může být užitečnou pomůckou např. sylabus předmětu).


  Výsledky učení tohoto webináře:

  Absolventi dokáží:

  -vyjmenovat alespoň čtyři postupy, které spadají do tzv. evidence-based teaching

  -rozlišit a porovnat použití sylabů, cílů učení a výsledků učení

  -zvolit kritéria pro sestavení vzorových výsledků učení svého předmětu

  -sestavit výsledky učení pro jednu vyučovací jednotku svého předmětu  VŠ výuka založená na důkazech 2: Malé změny s velkým dopadem


  Cílem druhého webináře je představit několik postupů, které patří mezi nástroje výuky založené na důkazech. Lze je zařadit téměř okamžitě, nevyžadují změnu kurikula ani jiné výrazné zásahy do dosavadní výuky, přesto však mohou významně zkvalitnit vzdělávání studentů. Příkladem je kladení konceptuálních a obtížných otázek z vyšších úrovní Bloomovy taxonomie, trávení času ve výuce aktivní prací studentů (a nikoliv předáváním informací), společné řešení případových studií a problémů, formativní zpětná vazba, protokol rozložení činností během výuky, cílená příprava na zkoušení. Ve druhé části si účastníci vyzkouší nalezení nejčastějších chyb v organizaci prezenční i distanční výuky.

  Protože většina postupů stojí na předchozím vypracování výstupů učení, je vhodné (i když ne zcela nutné) nejprve absolvovat webinář „VŠ výuka založená na důkazech 1: Výsledky učení“.


  Výsledky učení tohoto webináře:

  Absolventi dokáží:

  -připomínkovat a oponovat vzorové výsledky učení, nalézt v nich nejčastější chyby

  -diskutovat předložené příklady dobré a méně dobré praxe u přípravy na zkoušku, testů a využití času během výuky


  Lektor  Prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

  Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

  Ústav histologie a embryologie a Biomedicínské centrum


  • vystudoval učitelství biologie a chemie pro střední školy na Západočeské univerzitě v Plzni a všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově

  • přes 20 let vyučujícím na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v oboru histologie, mikroskopické anatomie a embryologie

  • zabývá se postupy výuky založené na důkazech (evidence-based teaching)

  • řešitelem šesti úspěšných projektů pro inovaci výuky

  • autorem a editorem 15 učebních textů včetně učebnice Memorix histologie, oceněné Cenou Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 ve vědách lékařsko-farmaceutických

  • v magisterském programu byl školitelem 33 studentských vědeckých prací; v doktorském studijním programu školitelem čtyř obhájených dizertací a pěti dalších běžících

  • spolupracuje se studentskými spolky českých i zahraničních studentů

  • přednáší na Univerzitě třetího věku, Juniorské univerzitě a Mezinárodní letní škole experimentální chirurgie LF UK v Plzni

  • v letech 2006-2019 celkem 13 stáží jako výzkumník či učitel na Veterinární univerzitě ve Vídni

  • v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense pro rok 2018

  • založil a vede Laboratoř kvantitativní histologie, kde se zabývá např. prokrvením normálních i nádorových vzorků, hojením tkání a orgánů s využitím biomateriálů a eticky ospravedlnitelným designem in vivo experimentálních studií

  • bibliometrické údaje viz profily v databázích:

  o Web of Science (Researcher ID: I-2728-2017)

  o PublOns Profile https://publons.com/author/1267747/zbynek-tonar

  o ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Zbynek_Tonar

  o ORCID ID orcid.org/0000-0002-7200-9894

  • koníčky: sport, hudba (https://bandzone.cz/pfband, https://bandzone.cz/tutenswing)


  Termíny:

  1. část - 20. 10. 2021; 16:00 - 17:30 hod.

  2. část - 27. 10. 2021; 16:00 - 17:30 hod.

  Forma: distanční - MS Teams (odkaz bude zaslán s předstihem před konáním akce)

  Registrace: zde


  Účast v programu je zdarma.


  Poslední změna: 18. srpen 2021 10:59 
  Sdílet na: