• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Příprava na kariéru v institucích EU

  Inovativní kurz je určen pro absolventy vysokých škol, případně studenty posledního ročníku magisterského studia, kteří hodlají rozvíjet svou kariéru v institucích EU.


  Kurz je koncipován jako příprava na výběrová řízení na pozice do institucí EU, které organizuje úřad EPSO (European Personnel Selection Office) na pozice generalistů (AD Generalists) i specialistů (AD Specialists). Kurz je komplementární k přípravnému kurzu organizovanému Univerzitou Karlovou v Praze. Každý kurz je rozdělen na dva moduly. Oba kurzy (kurz UK a kurz VŠE) dohromady tvoří komplexní přípravu, na základě které budou uchazeči připraveni na výběrová řízení na cestě za kariérou v EU.


  Smyslem kurzu je posílit postavení Čechů v institucích EU, kde jsou v současné době podreprezentováni.


  Cíl kurzu:

  Cílem kurzu je připravit účastníky na výběrová řízení tak, aby získali zajímavou pracovní pozici v institucích EU. Absolvent kurzu bude připraven na jednotlivé fáze výběrového řízení a bude seznámen s metodami, které vedou k úspěchu ve výběrovém řízení. Účastníci budou simulovat jednotlivé stupně výběrového řízení v menších skupinkách a získají personalizovanou zpětnou vazbu na své výkony. Rovněž se seznámí s právním postavením úředníků EU podle služebního řádu a kariérními příležitostmi v institucích EU. Předmět klade důraz na rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills). Tento kurz se zaměřuje zejména na tzv. computer based tests (CBT) a assessment center.


  Komu je kurz určen:

  S ohledem na dva typy výběrových řízení (generalista a specialista) je kurz určený absolventům vysokých škol z různých oborů. Všeobecná výběrová řízená (generalist) jsou přístupná všem absolventům VŠ (výhodou je studium oboru spojených s EU).


  U specializovaných pozic jsou zváni technologičtí specialisté (IT, kybernetika, datová analytika), přírodních věd (energetika, životní prostředí a klima), kreativní disciplíny (digitální tvorba obsahu, sociální sítě), společenských věd (právo, politologie), ekonomie a financí či jazykových disciplín (všechny úřední jazyky EU).


  Pro asistentské pozice není vyžadováno vysokoškolské vzdělání, nezbytná je dostatečná praxe v oboru.


  Co získá absolvent kurzu?


  • Získá orientaci ve služebním řádu EU, systému výběrových řízeních a fungování institucí EU.

  • Zdokonalí své analytické schopnosti a problem-solving nezbytné pro testy kompetencí.

  • Zdokonalí svůj ústní i písemný projev v oblasti témat souvisejících s EU, což je vstupenkou pro kariéru v EU.

  • Prohloubí své dovednosti v oblasti práce v týmu či práce pod časovým tlakem.

  • Získá individualizovanou zpětnou vazbu a rady od odborníků na danou problematiku.


  Obsah kurzu:

  Komplexní příprava je zajištěna na bázi spolupráce Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické v Praze. Příprava je rozdělena na 4 moduly.


  Tento kurz garantovaný UK obsahuje dva moduly (viz níže I a II) – z celkových čtyř modulů.


  1. Evropská unie, instituce, lidé a příležitosti v EU: Jak začít s kariérou v EU? (UK)

  2. Kompetence a jejich testování v EU: Jak se správně připravit? (VŠE)

  3. Sebeprezentační a komunikační dovednosti uchazeče: Jak vystoupit z řady? (UK)

  4. Assessment centrum, pohovor a lobování v institucích EU: Jak získat práci? (VŠE)


  Obsah kurzu:

  (moduly I. a III.)


  I. modul

  Cílem modulu je studentům poskytnout přípravu na testování znalostí ve výběrovém řízení z oblasti fungování institucí Evropské unie, unijního právního řádu a jejích politik. Pokrývaná téma zahrnují institucionální rámec EU včetně interinstitucionálních vztahů, základní okruhy politik EU, právní rámec EU zahrnující primární právo a sekundární legislativu, vztahy mezi Unií a členskými státy. Výuka modulu probíhá formou blokové prezenční výuky v délce 5 hodin zahrnující přednášky a skupinovou práci, na kterou navazuje průběžné individuální samostudium se zpětnou vazbou.


  Termíny:

  3. 3. 2023 - orgány Evropské unie a interinstitucionální vztahy; přehled primárního práva EU

  10. 3. 2023 - tvorba unijní politiky a přehled základních politik, legislativní proces a sekundární legislativa

  17. 3. 2023 – členské státy v procesu unijní integrace


  Čas: 12.30 - 17.00 hod.

  Forma: prezenční

  Místo: Zelená posluchárna, Celetná 20


  III. modul

  Cílem modulu je připravit studenty na sebeprezentační a komunikační dovednosti, které jim umožní stát se hvězdou během pohovoru založeného na kompetencích. Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou studenti schopni jednat profesionálně a efektivně při pohovoru založeném na kompetencích způsobem, který zvýší jejich šance na úspěch při výběrových řízeních v institucích EU.


  Termíny: 21. 4. a 28. 4. 2023

  Čas: 9.00 - 11.30 hod.

  Forma: online


  Organizace kurzu:

  V souladu s digitalizací procesu výběrových řízení do institucí EU je kurz organizován hybridně kombinací video-přednášek, podcastů, webinářů, online Q&A setkání, studijních materiálů, cvičných testů se zpětnou vazbou a třech prezenčních setkání. Kurz simuluje skutečné fáze výběrových řízení.


  Kurz bude probíhat komplementárně s kurzem UK od 20. února 2023 do 31. května 2023.


  Většina vzdělávacích aktivit je časově flexibilní, uchazeč si plnění jejich plnění časově uzpůsobit svým časovým možnostem. Celý kurz je realizován v anglickém jazyce.  Cena kurzu:

  V pilotním režimu bude kapacita kurzu v letním semestru 2022/2023 omezena na max. 25 účastníků. Cena kurzu je 5000 Kč za dva moduly (vyučované na UK).

  Studenti UK si mohou kurz zapsat jako volitelný předmět a neplatí poplatek.

  Poslední změna: 23. leden 2023 12:18 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: