• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Příprava na kariéru v institucích EU

  Inovativní kurz je určen pro absolventy vysokých škol, případně studenty posledního ročníku magisterského studia, kteří chtějí rozvíjet svou kariéru v institucích EU.


  Kurz je koncipován jako příprava na výběrová řízení na pozice do institucí EU, které organizuje úřad EPSO (European Personnel Selection Office) na pozice generalistů (AD Generalists) i specialistů (AD Specialists). Kurz je realizován ve spolupráci Univerzity Karlovy a VŠE v Praze. Kurz na UK je tak komplementární k přípravnému kurzu organizovanému VŠE v Praze. Každý kurz je rozdělen na dva moduly. Celkem se jedná o čtyři moduly, které dohromady tvoří komplexní přípravu na výběrová řízení v institucích EU.


  Smyslem kurzu je posílit postavení Čechů v institucích EU, kde jsou v současné době podreprezentováni.


  Cíl kurzu:

  Cílem kurzu je připravit účastníky na výběrová řízení tak, aby získali zajímavou pracovní pozici v institucích EU. Absolvent kurzu bude připraven na jednotlivé fáze výběrového řízení a bude seznámen s metodami, které vedou k úspěchu ve výběrovém řízení. Účastníci budou simulovat jednotlivé stupně výběrového řízení samostatně i v menších skupinkách a získají personalizovanou zpětnou vazbu na své výkony. Seznámí se s fungováním EU, jejím právním a institucionálním rámcem. Dále pak s právním postavením úředníků EU podle služebního řádu a kariérními příležitostmi v institucích EU. Předmět klade důraz na prohloubení znalostí o EU a rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills).


  Komu je kurz určen:

  S ohledem na dva typy výběrových řízení (generalista a specialista) je kurz určený absolventům vysokých škol z různých oborů. Všeobecná výběrová řízená (generalist) jsou přístupná všem absolventům VŠ (výhodou je studium oboru spojených s EU).


  U specializovaných pozic jsou zváni technologičtí specialisté (IT, kybernetika, datová analytika), přírodních věd (energetika, životní prostředí a klima), kreativní disciplíny (digitální tvorba obsahu, sociální sítě), společenských věd (právo, politologie), ekonomie a financí či jazykových disciplín (všechny úřední jazyky EU).


  Pro asistentské pozice není vyžadováno vysokoškolské vzdělání, nezbytná je dostatečná praxe v oboru.  Co získá absolvent kurzu?

  • Prohloubí své znalosti o fungování EU a jejích politikách.

  • Získá orientaci v institucionálním a právním rámci EU.

  • Získá orientaci ve služebním řádu EU a systému výběrových řízeních EU.

  • Zdokonalí své analytické schopnosti a problem-solving nezbytné pro testy kompetencí.

  • Zdokonalí svůj ústní i písemný projev v oblasti témat souvisejících s EU, což je vstupenkou pro kariéru v EU.

  • Prohloubí své dovednosti v oblasti práce v týmu či práce pod časovým tlakem.

  • Získá individualizovanou zpětnou vazbu a rady od odborníků na danou problematiku.


  Obsah kurzu:

  Komplexní příprava je zajištěna na bázi spolupráce Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické v Praze. Příprava je rozdělena na 4 moduly.


  Kurz garantovaný UK obsahuje dva moduly (viz níže I a IV) – z celkových čtyř modulů.


  I. Modul European Union, institutions, and people

  • Univerzita Karlova

  • prezenčně, Zelená posluchárna, Celetná 20

  • 16. 2. 2024 | 23. 2. 2024 | 1. 3. 2024 | 12.30–16.50

  II. Modul Reasoning Tests (CBT)

  • Vysoká škola ekonomická v Praze

  • video-přednášky a online webináře

  • 12. 3. 2024 | 2. 4. 2024 | 17.00–19.00

  III. Modul Case Study

  • Vysoká škola ekonomická v Praze

  • video-přednášky a online webináře

  • 2. 4. 2024 | 16. 4. 2024 | 30. 4. 2024 | 17.00–19.00

  IV. Modul Self-presentation skills

  • Univerzita Karlova

  • online skupinové setkání

  • 3. 5. 2024 | 18.00–19.00 || 10. 5. 2024 | 17. 5. 2024 | 9.00–13.00  Obsah kurzu:

  (moduly I. a IV.)


  I. modul

  Cílem modulu je studentům poskytnout přípravu na testování znalostí ve výběrovém řízení z oblasti fungování institucí Evropské unie, unijního právního řádu a politik EU. Pokrývaná téma zahrnují institucionální rámec EU včetně interinstitucionálních vztahů, základní okruhy politik EU, právní rámec EU zahrnující primární právo a sekundární legislativu, vztahy mezi Unií a členskými státy. Výuka modulu probíhá formou blokové prezenční výuky v délce 5 výukových hodin zahrnující přednášky a skupinovou práci, na kterou navazuje průběžné individuální samostudium se zpětnou vazbou.


  IV. modul

  Cílem modulu je připravit studenty na sebeprezentační a komunikační dovednosti, které jim umožní stát se hvězdou během pohovoru založeného na kompetencích. Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou studenti schopni jednat profesionálně a efektivně při pohovoru založeném na kompetencích způsobem, který zvýší jejich šance na úspěch při výběrových řízeních v institucích EU.


  Organizace kurzu:

  V souladu s digitalizací procesu výběrových řízení do institucí EU je kurz organizován hybridně kombinací video-přednášek, podcastů, webinářů, online Q&A setkání, studijních materiálů, cvičných testů se zpětnou vazbou a třech prezenčních setkání. Kurz simuluje skutečné fáze výběrových řízení.


  Kurz bude probíhat komplementárně s kurzem VŠE v Praze.


  Většina vzdělávacích aktivit je časově flexibilní, uchazeč si jejich plnění může časově uzpůsobit svým časovým možnostem. Kurz je realizován v českém a anglickém jazyce.


  Více informací na webu www.cesidoeu.cz.


  Poslední změna: 11. prosinec 2023 13:09 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: