• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Smluvní výzkum - příklady a zkušenosti

  Anotace

  Akademičtí a vědečtí pracovníci veřejné vysoké školy mohou mít významný potenciál v oblasti řešení projektů smluvního výzkumu, kdy výzkumná organizace obdrží od zadavatele platbu za řešení výzkumného úkolu. Jde o jednu z forem transferu znalostí a technologií.


  Cíle webináře

  1) V první části lektor představí účastníkům dobré i problematické zkušenosti získané v letech 2013 až 2020 při řešení 20ti projektů smluvního výzkumu v biomedicínské oblasti s 10ti smluvními partnery. Těmito byly komerční subjekty a výzkumné instituce z ČR i ze zahraničí. Pozornost bude věnovat zavedení standardů a nastavení vztahů, které byly pro úspěch v této činnosti nutné. Popíše hlavní problémy a překážky, které bylo nutné překonat, a rovněž benefity které tato činnost přinesla. Nabídne zkušenosti s vyvažováním role zadavatele a řešitele, efektivitou této činnosti, slučitelností s hlavními činnostmi pracovníků veřejné vysoké školy a se srovnáním s ostatními druhy vědeckých projektů (granty).


  2) V části věnované diskusi mohou účastníci sdílet zkušenosti, náměty, problémy a jejich řešení a případnou dobrou praxi v oblasti smluvního výzkumu. Podle oborového zastoupení a zájmu účastníků lze diskutovat nad obecnými principy i specifiky různých odborných oblastí. Smyslem sdílení těchto zkušeností je zvýšit šance na úspěch u těch účastníků, kteří o smluvním výzkumu uvažují.


  Výsledky učení webináře


  Absolventi dokáží:

  • nalézt normy, které na Univerzitě Karlově vymezují podmínky, za nichž lze smluvní výzkum provozovat

  • rozvážit, za jakých okolností pro ně může být zapojení do smluvního výzkumu přínosem


  Přednášející:

  Prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Ústav histologie a embryologie a Biomedicínské centrum

  Vystudoval učitelství biologie a chemie pro SŠ na Západočeské univerzitě v Plzni, všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově. Přes 20 let je vyučujícím na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v oboru histologie, mikroskopické anatomie a embryologie. Zabývá se postupy výuky založené na důkazech (evidence-based teaching a je řešitelem šesti úspěšných projektů pro inovaci výuky. Je také autorem a editorem 15 učebních textů včetně učebnice Memorix histologie, oceněné Cenou Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 ve vědách lékařsko-farmaceutických.

  V magisterském programu byl školitelem 33 studentských vědeckých prací; v doktorském studijním programu školitelem či konzultantem šesti obhájených dizertací a pěti dalších běžících. Spolupracuje se studentskými spolky českých i zahraničních studentů a přednáší na Univerzitě třetího věku, Juniorské univerzitě a Mezinárodní letní škole experimentální chirurgie LF UK v Plzni. V letech 2006-2019 abslovoval celkem 13 stáží jako výzkumník či učitel na Veterinární univerzitě ve Vídni. V kategorii Nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense pro rok 2018. Založil a vede Laboratoř kvantitativní histologie, kde se zabývá např. prokrvením normálních i nádorových vzorků, hojením tkání a orgánů s využitím biomateriálů a eticky ospravedlnitelným designem in vivo experimentálních studií. V letech 2013-2020 garantem 20 projektů smluvního výzkumu pro zadavatele z komerční sféry i veřejných institucí, včetně zadavatele ze zahraničí. Koníčky: sport, hudba. Bibliometrické údaje viz profily v databázích:

  o Web of Science (Researcher ID: I-2728-2017)

  o PublOns Profile https://publons.com/author/1267747/zbynek-tonar

  o ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Zbynek_Tonar

  o ORCID ID orcid.org/0000-0002-7200-9894  Program byl ukončen.


  V případě dotazů či zájmu o program kontaktujte:
  Poslední změna: 15. září 2023 12:49 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: