• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Program rozvoje manažerských dovedností

  S účinností od 10. 3. jsou témata Programu rozvoje manažerských dovedností zrušeny do odvolání. O dalších krocích budeme účastníky informovat mailem. Rozhodnutí rektora UK k současné situaci.


  Program je uskutečňován v celkovém rozsahu 84 hodin, tj. 112 výukových hodin. Výuka probíhá v Zelené posluchárně a na Filozofické fakultě (místnost č. 331), Celetná 20 od 9.00 do 16.30 hod., a to v rozsahu jednoho až dvou dnů v týdnu.


  Každý výukový den je koncipován do osmi výukových hodin, jedna výuková hodina činí 45 minut.


  Účast v programu je zdarma!


  Z důvodu naplnění závazných indikátorů v rámci projektu je nutné, aby každý účastník absolvoval minimálně 80 výukových hodin, tj. 10 výukových dní.


  Pracovníci UK se mohou z důvodu naplnění závazných indikátorů projektu zúčastnit buď Programu rozvoje sociálně-psychologických dovedností nebo Programu rozvoje manažerských dovedností. Zároveň je nutné, aby zaměstnanci UK nebyli v rámci projektu již vykázaní jako indikátor 6000 v rámci jiné DA s bagatelní podporou minimálně 80 hodin.


  Prosíme, aby se do programů hlásili především ti zaměstnanci, kteří ještě v rámci výše uvedeného projektu nebyli vykázáni za jinou dílčí aktivitu.


  Program je orientován na praxi, je zaměřen na získání či prohloubení znalostí a dovedností, akcentovány jsou interaktivní metody.


  Témata:

  Rozsah celkem: 14 výukových dní


  1. Sociálně-psychologické dovednosti v komunikaci (2 dny)

  Interaktivní kurz sleduje rozvoj sociálně-psychologických dovedností v komunikaci pro pracovní život účastníků, prohloubení sociálně-psychologických kompetencí. Pozornost je věnována typům osobností ve vztahu k práci, pracovnímu chování, stylům komunikace a faktorům komunikace „tváří v tvář“. Kurz se zaměřuje rovněž na dovednosti v roli prezentujícího.


  1. skupina: ST 12. 2. 2020 (FF UK – 331), ČT 13. 2. (Zelená posluchárna)

  2. skupina: PO 17. 2. 2020 (Zelená posluchárna) a ÚT 18. 2. (Zelená posluchárna)

  Lektorka: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.



  2. Zvládání pracovního stresu (1 den)


  Interaktivní kurz je zaměřen na identifikaci významných pracovních stresorů, na různé přístupy ke zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření, ať už v rovině úprav životního stylu, nácviku vhodných sociálních a komunikačních dovedností nebo osvojení různých relaxačních technik. Kurz sleduje rozvoj duševní pohody, pozitivního náhledu na svět a prevenci syndromu vyhoření.


  1. skupina:. 24. 2. 2020 (PO) PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D. - Zelená posluchárna

  2. skupina: 25. 2. 2020 (ÚT) PhDr. Jan Gruber, Ph.D. - Zelená posluchárna


  3. Řešení pracovních konfliktů a mediace (1 den)


  Kurz je zacílen na zvládání pracovních konfliktů. Pozornost je zaměřena na pojetí konfliktu, jeho zdroje, strategie (styly) řešení konfliktů, vedení konfliktního rozhovoru, předcházení konfliktům a rovněž na využití a zásady mediace při řešení pracovních konfliktů.


  1. skupina: 4. 3. 2020 (ST) - Zelená posluchárna

  2. skupina: 6. 3. 2020 (PÁ) - Zelená posluchárna

  Lektorka: Mgr. Ivana Fabianová


  4. I. Leadership – vedení lidí (1 den)


  Kurz se zaměřuje na styly vedení, na jejich výhody a nevýhody pro vedoucího i pro jeho tým. Sledováno je uvědomění si vlastního stylu, jeho silných stránek a potenciálu k rozvoji. Dalšími tématy kurzu jsou „smyčka“ úkolování, její dílčí kroky a návody k jejímu efektivnímu zvládnutí, sdělování cílů a vizí, práce s námitkami při úkolování a kontrolní mechanismy.


  1. skupina: 11. 3. 2020 (ST) PhDr. - Zelená posluchárna

  2. skupina: 12. 3. 2020 (ČT) - Zelená posluchárna

  Lektoři: PhDr. Jan Gruber, PhD. a PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.


  II. Leadership – vedení lidí (1 den)


  Kurz navazuje na kurz Leadership I. problematikou strategické motivace podřízených, s ohledem na individuální motivační rámce členů týmu, tématy poskytování zpětné vazby a dohod týkajících se plnění cílů a rozvoje podřízených.


  1. skupina: 18. 3. 2020 (ST) - Zelená posluchárna

  2. skupina: 19. 3. 2020 (ČT) - Zelená posluchárna

  Lektoři: PhDr. Jan Gruber, PhD. a PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.


  5. Personální činnosti vedoucího pracovníka, personální rozhovory s podřízenými (2 dny)


  Kurz se věnuje personální práci vedoucího pracovníka, dílčím personálním procesům a aktivitám, pracovní motivaci a stimulaci pracovníků. Důraz je kladen na vedení personálních rozhovorů s podřízenými (výběrový rozhovor, rozhovor při nástupu pracovníka, rozhovory v průběhu adaptace pracovníka, hodnotící rozhovor, disciplinární rozhovor, rozhovor s odcházejícím pracovníkem, propouštěcí rozhovor).


  1. skupina: 24. 3. (ÚT) a 25. 3. (ST) - Zelená posluchárna

  2. skupina: 31. 3. (ÚT) a 1. 4. (ST) - Zelená posluchárna

  Lektorka: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.


  6. Týmová práce a týmové chování, vedení týmů (1 den)


  Stěžejními tématy kurzu jsou týmové role, jejich silné a slabé stránky. Sledováno je uvědomění si „skladby" svých týmů optikou týmových rolí, práce s potenciálem nositelů týmových rolí tak, aby přispívali k cílům týmu, dobré týmové atmosféře a k celkovému úspěchu.


  1. skupina: 6. 4. 2020 (PO) - Zelená posluchárna

  2. skupina: 8. 4. 2020 (ST) - Zelená posluchárna

  Lektorka: PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.


  7. Vedení porad (1 den)


  Kurz se zaměřuje na dovednosti vedoucího pracovníka ve vedení porad. Pozornost je věnována přípravě na porady různého typu, metodám vedení porad, efektivním způsobům jejich vedení se zaměřením na to, jak je strukturovat, stanovovat jejich cíle, plánovat jejich naplnění, organizovat a kontrolovat jejich realizaci.


  1. skupina: 14. 4. 2020 (ÚT) - Zelená posluchárna

  2. skupina: 15. 4. 2020 (ST) - Zelená posluchárna

  Lektor: PhDr. Jan Gruber, Ph.D.


  8. Time management (1 den)


  Kurz se věnuje postupům a nástrojům plánování a využití času. Pozornost je zaměřena na rozpoznávání „zlodějů času“, jejich odstraňování, matice plánování času s kvadranty důležitosti a naléhavosti, metody hospodaření s časem, na systém plánování času se zaměřením na dovednosti řídit svůj čas. Kurz sleduje uvědomění si vlastních hodnot a priorit, zvládání svých rolí a cílů v pracovním i v osobním životě.


  1. skupina: 20. 4. 2020 (PO ) - Zelená posluchárna

  2. skupina: 23. 4. 2020 (ČT) - Zelená posluchárna

  Lektorka: PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.


  9. Ekonomické minimum (1 den)


  Termín a lektoři budou upřesněni.


  10. Právní minimum (1 den)


  1. skupina: 6. 5. 2020 (ST) - Zelená posluchárna

  2. skupina: 13. 5. 2020 (ST) - Zelená posluchárna

  Lektorka: Mgr. Romana Náhlíková Kaletová



  11. Řízení projektů (1 den)


  Kurz je zacílen na klíčové parametry projektového řízení. Věnuje se jednotlivým fázím projektu, základním nástrojům a technikám, problematice integrace projektu v prostředí jeho realizace (v organizaci) a marketingu projektu pro jeho akceptování. Představena jsou rovněž témata strategie řízení projektu.


  1. skupina: 19. 5. 2020 (ÚT) - Zelená posluchárna

  2. skupina: 20. 5. 2020 (ST) - Zelená posluchárna

  PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.


  Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.


  Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362



  Poslední změna: 14. květen 2020 15:23 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:



  Jak k nám