• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Univerzita třetího věku

  Univerzita třetího věku (U3V) je specifickým programem celoživotního vzdělávání zájmově orientovaným. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v postproduktivním věku a mezigenerační učení. Cílem těchto programů je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Důvod ke studiu v tomto věku spočívá především v radosti ze vzdělávání a ve snaze udržet si duševní svěžest.


  Program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventům programu U3V vydá Univerzita Karlova osvědčení, jehož předání probíhá zpravidla v Karolinu. Výši úplaty stanovuje děkan fakulty, která uskutečňuje program U3V.


  Blíže programy U3V na univerzitě upravuje Opatření rektora č. 19/2019 Změna opatření rektora č. 39/2019 - Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku.


  Přihlášky se podávají kontaktním osobám příslušných fakult. Seznam kontaktních osob naleznete zde. Termíny podání přihlášky se liší podle jednotlivých fakult. Více informací lze také nalézt v Evidenci programů CŽV.  Bližší informace o nabídce programů U3V jednotlivých fakult a dalších součástí:


  Katolická teologická fakulta

  Evangelická teologická fakulta

  Husitská teologická fakulta

  Právnická fakulta

  1. lékařská fakulta

  2. lékařská fakulta

  3. lékařská fakulta

  Lékařská fakulta v Plzni

  Lékařská fakulta v Hradci Králové

  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

  Filozofická fakulta

  Přírodovědecká fakulta

  Matematicko-fyzikální fakulta

  Pedagogická fakulta                

  Fakulta sociálních věd

  Fakulta tělesné výchovy a sportu

  Fakulta humanitních studií

  Ústřední knihovna


  Poslední změna: 18. březen 2021 08:20 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: